Niedo­la jest jak upor­czy­wy wicher. Nie tyl­ko każe tkwić ciągle w tym sa­mym miej­scu, ale też zry­wa wszys­tko, co da się zer­wać, i zos­ta­wia ob­nażone postacie.


niedo­-jest jak upor­czy­wy-wicher-nie tyl­ko-każe-tkwić-ągle-w tym-­mym-miej­scu-ale-też-zry­wa-wszys­tko-co da ę-zer­wać
artur goldenniedo­lajest jak upor­czy­wywichernie tyl­kokażetkwićciąglew tymsa­mymmiej­scualeteżzry­wawszys­tkoco da sięzer­waći zos­ta­wiaob­nażonepostacieniedo­la jest jak upor­czy­wyjest jak upor­czy­wy wichernie tyl­ko każekaże tkwićtkwić ciągleciągle w tymw tym sa­mymsa­mym miej­scuale teżteż zry­wazry­wa wszys­tkoco da się zer­waći zos­ta­wia ob­nażoneob­nażone postacieniedo­la jest jak upor­czy­wy wichernie tyl­ko każe tkwićkaże tkwić ciągletkwić ciągle w tymciągle w tym sa­mymw tym sa­mym miej­scuale też zry­wateż zry­wa wszys­tkoi zos­ta­wia ob­nażone postacie

Zas­ta­nawiał się, co to właści­wie za życie, kiedy trze­ba płynąć bez przer­wy, by po­zos­tać w tym sa­mym miej­scu. Bar­dzo po­dob­ne do je­go życia, uznał. -Terry Pratchett
zas­­nawiał-ę-co to właś­wie-za życie-kiedy-trze­ba-płynąć-bez-przer­wy-by po­zos­ć-w tym-­mym-miej­scu-bar­dzo po­dob­ne