Nieg­dyś uważałam, że co­kol­wiek jest lep­sze niż nic... Dziś wiem, że cza­sem nic by­wa lep­sze niż cokolwiek...


nieg­dyś-uważałam-że co­kol­wiek-jest lep­sze-ż-nic-dziś wiem-że cza­sem-nic-by­wa-lep­sze-ż-cokolwiek
efa198711nieg­dyśuważałamże co­kol­wiekjest lep­szeniżnicdziś wiemże cza­semnicby­walep­szecokolwieknieg­dyś uważałamże co­kol­wiek jest lep­szejest lep­sze niżniż nicnic dziś wiemże cza­sem nicnic by­waby­wa lep­szelep­sze niżniż cokolwiekże co­kol­wiek jest lep­sze niżjest lep­sze niż nicniż nic dziś wiemże cza­sem nic by­wanic by­wa lep­szeby­wa lep­sze niżlep­sze niż cokolwiekże co­kol­wiek jest lep­sze niż nicjest lep­sze niż nic dziś wiemże cza­sem nic by­wa lep­szenic by­wa lep­sze niżby­wa lep­sze niż cokolwiekże co­kol­wiek jest lep­sze niż nic dziś wiemże cza­sem nic by­wa lep­sze niżnic by­wa lep­sze niż cokolwiek

Niegdyś uważałam, że
niegdyś-uważałam-że-cokolwiek-jest-lepsze-ż-nic-dziś-wiem-że-czasem-nic-bywa-lepsze-ż-cokolwiek
Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać. -Sławomir Mrożek
nic-lep­sze­go-człowiek-nie może-zro­bić-człowieko­wi-ż-uwol­ć-go od bólu-i nic-gor­sze­go-ż-mu ból-zadać
Jeśli bo­wiem sa­mochód jedzie w złym kierun­ku, lep­sze pa­liwo nic nie daje. -Janusz Korwin-Mikke
jeśli-bo­wiem-­mochód-jedzie-w złym-kierun­ku-lep­sze-pa­liwo-nic-nie daje