Niegdyś byliśmy zjednoczeni: pragnienie i tęsknota by zjednoczyć się znowu nazywa się miłością.


niegdyś-byliśmy-zjednoczeni-pragnienie-i-tęsknota-by-zjednoczyć-ę-znowu-nazywa-ę-miłośą
jan platonniegdyśbyliśmyzjednoczenipragnienietęsknotabyzjednoczyćsięznowunazywamiłościąniegdyś byliśmybyliśmy zjednoczenipragnienie ii tęsknotatęsknota byby zjednoczyćzjednoczyć sięsię znowuznowu nazywanazywa sięsię miłościąniegdyś byliśmy zjednoczenipragnienie i tęsknotai tęsknota bytęsknota by zjednoczyćby zjednoczyć sięzjednoczyć się znowusię znowu nazywaznowu nazywa sięnazywa się miłościąpragnienie i tęsknota byi tęsknota by zjednoczyćtęsknota by zjednoczyć sięby zjednoczyć się znowuzjednoczyć się znowu nazywasię znowu nazywa sięznowu nazywa się miłościąpragnienie i tęsknota by zjednoczyći tęsknota by zjednoczyć siętęsknota by zjednoczyć się znowuby zjednoczyć się znowu nazywazjednoczyć się znowu nazywa sięsię znowu nazywa się miłością

Powinniśmy zawsze słuchać małego dziecka, którym niegdyś byliśmy - i które wciąż jeszcze w sobie nosimy. Ono dobrze wie, co to są magiczne chwile. I clić często udaje nam się zagłuszyć jego płacz, to jednak nigdy nie zdołamy stłumić jego głosu.Tyle jest rodzajów miłości, że nie wiadomo, do kogo zwrócić się o jej definicję, bo miłością nazywa się sto różnych złudzeń i chimer.Kiedy człowiek zabije tygrysa, nazywa to sportem, ale jeśli tygrys zabija człowieka, nazywa się to okrucieństwem.Mu­zyka jest na­miętnością, miłością i tęsknotą.Spełnienie jest odczarowaną tęsknotą i dlatego często tęsknotą za tęsknotą.Myślę, że strach, ja­ki od­czu­wa człowiek stojący nad prze­paścią, w rzeczy­wis­tości jest raczej tęsknotą. Tęsknotą za tym, żeby rzu­cić się w dół - al­bo le­cieć z roz­postar­ty­mi ramionami.