Niegdyś uważałam, że


niegdyś-uważałam-że-cokolwiek-jest-lepsze-ż-nic-dziś-wiem-że-czasem-nic-bywa-lepsze-ż-cokolwiek
glenda jacksonniegdyśuważałamżecokolwiekjestlepszeniżnicdziświemczasemnicbywacokolwiekniegdyś uważałamjest lepszelepsze niżdziś wiemże czasembywa lepszelepsze niżjest lepsze niżbywa lepsze niż

Nieg­dyś uważałam, że co­kol­wiek jest lep­sze niż nic... Dziś wiem, że cza­sem nic by­wa lep­sze niż cokolwiek...Nie wiem, co ze mną zrobisz, Panie, ale cokolwiek zrobisz, lepsze będzie od moich teorii.W miłości milczenie lepsze jest niż mowa. Dobrze jest być zmieszanym. Jest wymowa milczenia, która przenika bardziej niż zdołałyby to uczynić słowa.Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie, Jedno wiem tylko: sprawiedliwość będzie, Jedno wiem tylko: Polska zmartwychwstanie.Przebaczenie jest lepsze niż zemsta.Dzieło jest przeważnie lepsze niż twórca.