Niegodzi­wość nie zos­ta­je pom­szczo­na, gdy ka­ra spo­tyka te­go, kto ją wye­gzek­wo­wał. Po­nad­to, za­dośćuczy­nienie nie jest pełne, jeżeli pok­rzyw­dzo­ny nie da­je się poz­nać ja­ko mści­ciel te­mu, który go skrzywdził.


niegodzi­wość-nie zos­­-pom­szczo­na-gdy-ka­ra-spo­tyka-te­go-kto-ją wye­gzek­wo­wał-po­nad­to za­dośćuczy­nienie
edgar allan poeniegodzi­wośćnie zos­ta­jepom­szczo­nagdyka­raspo­tykate­goktoją wye­gzek­wo­wałpo­nad­to za­dośćuczy­nienienie jest pełnejeżelipok­rzyw­dzo­nynie da­je siępoz­naćja­komści­cielte­muktórygo skrzywdziłniegodzi­wość nie zos­ta­jenie zos­ta­je pom­szczo­nagdy ka­raka­ra spo­tykaspo­tyka te­gokto ją wye­gzek­wo­wałjeżeli pok­rzyw­dzo­nypok­rzyw­dzo­ny nie da­je sięnie da­je się poz­naćpoz­nać ja­koja­ko mści­cielmści­ciel te­muktóry go skrzywdziłniegodzi­wość nie zos­ta­je pom­szczo­nagdy ka­ra spo­tykaka­ra spo­tyka te­gojeżeli pok­rzyw­dzo­ny nie da­je siępok­rzyw­dzo­ny nie da­je się poz­naćnie da­je się poz­nać ja­kopoz­nać ja­ko mści­cielja­ko mści­ciel te­mu

Pok­rzyw­dzo­ny, kto źle urodzony.Wiecie, jak to jest. Niekiedy spo­tyka­cie ko­goś wspa­niałego, ale to trwa tyl­ko chwilę. Może w cza­sie wa­kac­ji, w po­ciągu, na­wet w ko­lej­ce do auto­busu. Ociera się o wasze życie na krótki mo­ment, lecz w bar­dzo spec­jalny sposób. I za­miast za­lewać się łza­mi, że nie może zos­tać dłużej, że nie możecie się le­piej poz­nać, czyż nie le­piej cie­szyć się, że w ogóle się zjawił? (nie)mat­ka wy­rod­na mat­ka z pod Częstocho­wy poz­była się dziec­ka dla wy­gody przed ka­me­ra­mi płakała pok­rzyw­dzoną uda­wała ut­rud­niała za­cierając śladdy Aby poz­nać is­totę Bo­ga w Je­go wiel­kości, trze­ba naj­pierw poz­nać is­totę sa­mego siebie w swo­jej małości, ja­ko że nikt nie poz­na Bo­ga, kto wcześniej nie poz­nał siebie.Czy seks jest niegodzi­wy? Tak, jeżeli zos­tał wy­kona­ny prawidłowo.Chaos i nieporządek jest właśnie ma­ni­fes­tacją upad­ku, który spo­wodo­wał strzas­ka­nie na ka­wałki. Gdy­by się połączyć- to tak jak­by o kant du­py roz­bić to, co było.