Niegodziwa Miłości, do czegóż nie skłaniasz serc ludzkich?


niegodziwa-miłoś-do-czegóż-nie-skłaniasz-serc-ludzkich
wergiliuszniegodziwamiłościdoczegóżnieskłaniaszsercludzkichniegodziwa miłoścido czegóżczegóż nienie skłaniaszskłaniasz sercserc ludzkichdo czegóż nieczegóż nie skłaniasznie skłaniasz sercskłaniasz serc ludzkichdo czegóż nie skłaniaszczegóż nie skłaniasz sercnie skłaniasz serc ludzkichdo czegóż nie skłaniasz sercczegóż nie skłaniasz serc ludzkich

Niegod­na Miłości, do cze­goż nie skłaniasz serc ludzkich? Uśmiech jest najprostszą drogą do ludzkich serc.Kluczem do ludzkich serc nie jest nigdy nasza mądrość, lecz miłość.Oko chciwca nie zadowoli się tym, co posiada, a niegodziwa przewrotność wysusza duszę.Niesione wiat­rem słowa przez zielo­ne po­la słod­ko spi­jane przez da­my serc. Kochanków wołanie z tęsknotą do­biega myśli ich nies­po­koj­ne. Pod­niosłe ok­rzy­ki bi­tew­ne się rwą do serc od­ległych. Ocze­kiwa­nie na list nadziei jak na przebłysk słońca zza chmur. Tętent ko­pyt na uli­cach ka­mien­nych echem się niesie. Bez­powrot­ne miłości. ~his­to­ria mu­zyki 13.01.2014r.W miłości, jak we wszystkich niemal sprawach, zgoda serc jest wynikiem nieporozumienia.