Nieje­den us­trój toczą drobnoustroje.


nieje­den-us­trój-toczą-drobnoustroje
tadeusz gicgiernieje­denus­trójtocządrobnoustrojenieje­den us­trójus­trój toczątoczą drobnoustrojenieje­den us­trój tocząus­trój toczą drobnoustrojenieje­den us­trój toczą drobnoustroje

Nieje­den pe­dant stoi na straży bałaganu.Nieje­den mści się, za­nim go skrzywdzą.Nieje­den człowiek udając głup­ca, postąpił w życiu mądrze.Nieje­den spo­wied­nik wy­myśla no­we grzechy, aby mieć klientelę.Nieje­den trud­ny do zgry­zienia orzech oka­zuje się wewnątrz pusty.Nieje­den po­nosi kon­sekwen­cje czynów, przed który­mi się cofnął.