Niejed­ne­mu płacą nie wiado­mo za co.


niejed­ne­mu-płacą-nie wiado­mo-za co
bujak bogusławniejed­ne­mupłacąnie wiado­moza coniejed­ne­mu płacąpłacą nie wiado­monie wiado­mo za coniejed­ne­mu płacą nie wiado­mopłacą nie wiado­mo za coniejed­ne­mu płacą nie wiado­mo za co

Miłość jest to ja­kieś nie wiado­mo co, przychodzące nie wiado­mo skąd i nie wiado­mo jak, i spra­wijące ból nie wiado­mo dlaczego.Nigdy nie wierzyłem, że płaca i tylko sama płaca potrafi przyciągnąć i utrzymać naprawdę dobrych ludzi. Ale wydaje mi się, że może to sprawić chęć sprawdzenia się w działaniu.Bieda związu­je niejed­ne ręce, bo­gac­two rozkłada niejed­ne no­gi. Z cyk­lu po­wieści Per­fu­my fas­cy­nowały go od daw­na. Są jak wiado­mości, którą chce się prze­kazać. Nie pot­rze­ba do te­go żad­ne­go języ­ka. Można być głucho­niemym, można być z in­nej cy­wili­zac­ji, a i tak zro­zumie się tę wiado­mość. W per­fu­mach jest ja­kiś ir­racjo­nal­ny, ta­jem­niczy element.Ci co się bo­gacą, nie zaw­sze dob­rze płacą.Bieda­cy płacą najdrożej.