Niejeden zaczyna swą karierę od gaszenia świec na cudzych ołtarzach.


niejeden-zaczyna-swą-karierę-od-gaszenia-świec-na-cudzych-ołtarzach
zbigniew waydykniejedenzaczynaswąkarieręodgaszeniaświecnacudzychołtarzachniejeden zaczynazaczyna swąswą karierękarierę odod gaszeniagaszenia świecświec nana cudzychcudzych ołtarzachniejeden zaczyna swązaczyna swą karieręswą karierę odkarierę od gaszeniaod gaszenia świecgaszenia świec naświec na cudzychna cudzych ołtarzachniejeden zaczyna swą karieręzaczyna swą karierę odswą karierę od gaszeniakarierę od gaszenia świecod gaszenia świec nagaszenia świec na cudzychświec na cudzych ołtarzachniejeden zaczyna swą karierę odzaczyna swą karierę od gaszeniaswą karierę od gaszenia świeckarierę od gaszenia świec naod gaszenia świec na cudzychgaszenia świec na cudzych ołtarzach

Miłość chce służyć tylko celom swoim, rozkosz swą własną z cudzych cierpień klei. -William Blake
miłość-chce-służyć-tylko-celom-swoim-rozkosz-swą-własną-z-cudzych-cierpień-klei
Nie na próżno to niejeden mąż mówi:
nie-na-próżno-to-niejeden-mąż-mówi-moja-droga-moja-najdroższa-żono-bo-niejeden-zapewne-opłacić-ę-jej-nie-może
Sposób gaszenia pożaru może go wzniecać. -Urszula Zybura
sposób-gaszenia-pożaru-może-go-wzniecać
Trudniej jest kobiecie zwyciężyć swą zalotność niż swą miłość. -Francois de la Rochefoucauld
trudniej-jest-kobiecie-zwyciężyć-swą-zalotność-ż-swą-miłość
Nawet religia umiera z chwilą, gdy przeobraża się w obrządek. Zbyt łatwo zaiste poświęcamy na tych ołtarzach autentyczność i wagę naszego istnienia. -Witold Gombrowicz
nawet-religia-umiera-z-chwilą-gdy-przeobraża-ę-w-obrządek-zbyt-łatwo-zaiste-poświęcamy-na-tych-ołtarzach-autentyczność-i-wagę-naszego