Niejeden zaczyna swą karierę od gaszenia świec na cudzych ołtarzach.


niejeden-zaczyna-swą-karierę-od-gaszenia-świec-na-cudzych-ołtarzach
zbigniew waydykniejedenzaczynaswąkarieręodgaszeniaświecnacudzychołtarzachniejeden zaczynazaczyna swąswą karierękarierę odod gaszeniagaszenia świecświec nana cudzychcudzych ołtarzachniejeden zaczyna swązaczyna swą karieręswą karierę odkarierę od gaszeniaod gaszenia świecgaszenia świec naświec na cudzychna cudzych ołtarzachniejeden zaczyna swą karieręzaczyna swą karierę odswą karierę od gaszeniakarierę od gaszenia świecod gaszenia świec nagaszenia świec na cudzychświec na cudzych ołtarzachniejeden zaczyna swą karierę odzaczyna swą karierę od gaszeniaswą karierę od gaszenia świeckarierę od gaszenia świec naod gaszenia świec na cudzychgaszenia świec na cudzych ołtarzach

Miłość chce służyć tylko celom swoim, rozkosz swą własną z cudzych cierpień klei.Nie na próżno to niejeden mąż mówi: niew­czas składasz dłonie zdro­waźko zbyt krótka by sięgnąć nieboskłonu za­cierasz swą złowrogość niemal krzyżem kładąc bluźnier­stwo na ołtarzach ka­ryka­tural­nie niegodny a przyz­woitość lu­bi kazać niez­nacznym grzeszkom za­gubione wy­biegi z bełko­tem niezrozumiałym pieśnią skwitowane wiara wiarą mod­litwa w sobie żal w sercu a roz­rachu­nek z Bogiem Stoły ofiarne. Na­gość pod ornatami. Ofiary za nawą.Sposób gaszenia pożaru może go wzniecać.Trudniej jest kobiecie zwyciężyć swą zalotność niż swą miłość.Nawet religia umiera z chwilą, gdy przeobraża się w obrządek. Zbyt łatwo zaiste poświęcamy na tych ołtarzach autentyczność i wagę naszego istnienia.