Niejedno małżeństwo jest stanem, w którym dwoje ludzi nie może przez dłuższy okres czasu ze sobą ani bez siebie wytrzymać.


niejedno-łżeństwo-jest-stanem-w-którym-dwoje-ludzi-nie-może-przez-dłuższy-okres-czasu-ze-sobą-ani-bez-siebie-wytrzymać
marie von ebner - eschenbachniejednomałżeństwojeststanemktórymdwojeludziniemożeprzezdłuższyokresczasuzesobąanibezsiebiewytrzymaćniejedno małżeństwomałżeństwo jestjest stanemw którymktórym dwojedwoje ludziludzi nienie możemoże przezprzez dłuższydłuższy okresokres czasuczasu zeze sobąsobą aniani bezbez siebiesiebie wytrzymaćniejedno małżeństwo jestmałżeństwo jest stanemw którym dwojektórym dwoje ludzidwoje ludzi nieludzi nie możenie może przezmoże przez dłuższyprzez dłuższy okresdłuższy okres czasuokres czasu zeczasu ze sobąze sobą anisobą ani bezani bez siebiebez siebie wytrzymaćniejedno małżeństwo jest stanemw którym dwoje ludziktórym dwoje ludzi niedwoje ludzi nie możeludzi nie może przeznie może przez dłuższymoże przez dłuższy okresprzez dłuższy okres czasudłuższy okres czasu zeokres czasu ze sobączasu ze sobą anize sobą ani bezsobą ani bez siebieani bez siebie wytrzymaćw którym dwoje ludzi niektórym dwoje ludzi nie możedwoje ludzi nie może przezludzi nie może przez dłuższynie może przez dłuższy okresmoże przez dłuższy okres czasuprzez dłuższy okres czasu zedłuższy okres czasu ze sobąokres czasu ze sobą aniczasu ze sobą ani bezze sobą ani bez siebiesobą ani bez siebie wytrzymać

Dwoje ludzi gasi światło w pokoju nie tylko wtedy, gdy nie może na siebie patrzeć.Łatwo wytrzymać próbę czasu, jeżeli nie jest to czas próby.Dzień, w którym miało się wiele przeżyć, jest dłuższy od dnia, w którym nic się nie zmieniło.Edukacja - to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.Okres nauki to czas, w którym bywasz pouczany przez kogoś, kogo nie znasz, o rzeczach, których nie chcesz wiedzieć.Małżeństwo nie jest stanem, jest umiejętnością.