Niekiedy to bier­ność ofiary tworzy potwora.


niekiedy-to bier­ność-ofiary-tworzy-potwora
karaczan19niekiedyto bier­nośćofiarytworzypotworaniekiedy to bier­nośćto bier­ność ofiaryofiary tworzytworzy potworaniekiedy to bier­ność ofiaryto bier­ność ofiary tworzyofiary tworzy potworaniekiedy to bier­ność ofiary tworzyto bier­ność ofiary tworzy potworaniekiedy to bier­ność ofiary tworzy potwora

Czar chwi­li tworzy się nie ma­giczny­mi sztuczka­mi, lecz uczuciami. Z cyk­lu po­wieści Miłość to naj­praw­do­podob­niej naj­silniej­sze uczu­cie na ziemi. Naj­praw­do­podob­niej to również pa­radok­salnie naj­większa słabość ludzkości, która tworzy ośle­pienie, naiw­ność, uf­ność, zdol­ność do przebaczenia.Zdarza się, że sa­mot­ność ''sto­suje prze­moc'' i z ofiary wy­dusza resztki siły... Cris 16.06.2016r. insp.Wier­ność psa za­leży niekiedy od wyt­rzy­małości smyczy.Niekiedy pieniądze, ka­riera, ożywiona działal­ność czy władza to nic in­ne­go jak for­my ucie­czki przed sobą. Spo­soby, by zagłuszyć lęk i niepewność.Nie ma groźniejszego potwora od człowiek.