Niektóre oso­by są jak słońce. Dają nam ciepło, po­kazują piękno, og­rze­wają nasze mglis­te i po­nure bez nich życie. Aczkol­wiek zbliż się tyl­ko do nich bliżej, a po pros­tu spłoniesz.


niektóre-oso­by-są jak słoń-dają nam-ciepło-po­kazują-piękno-og­rze­wają-nasze-mglis­te-i po­nure-bez-nich-życie
mateusz piecki schizoidalnyniektóreoso­bysą jak słońcedają namciepłopo­kazująpięknoog­rze­wająnaszemglis­tei po­nurebeznichżycieaczkol­wiek zbliż siętyl­kodo nichbliżeja po pros­tuspłonieszniektóre oso­byoso­by są jak słońcedają nam ciepłopo­kazują pięknoog­rze­wają naszenasze mglis­temglis­te i po­nurei po­nure bezbez nichnich życieaczkol­wiek zbliż się tyl­kotyl­ko do nichdo nich bliżeja po pros­tu spłonieszniektóre oso­by są jak słońceog­rze­wają nasze mglis­tenasze mglis­te i po­nuremglis­te i po­nure bezi po­nure bez nichbez nich życieaczkol­wiek zbliż się tyl­ko do nichtyl­ko do nich bliżej

Ludzie są jak wiatr. Jed­ni lek­ko prze­lecą przez życie i nic po nich nie zos­ta­je, drudzy dmą jak wichry, więc zos­tają po nich ser­ca złama­ne, jak ja­kies drze­wa po hu­raga­nie. A in­ni wieją jak trze­ba. Ty­le, żeby wszys­tko na czas mogło kwitnąć i owo­cować. I po tych zos­ta­je piękno nasze­go świata...Niektóre słowa uderzają nam tak moc­no do głowy, że be­zus­tannie o nich myśli­my... Zniszczając przez to nasze war­tości, które są pot­rzeb­ne do nasze­go dal­sze­go życia...Na świecie is­tnieją ludzie wrażli­wi, tyl­ko się uk­ry­wają, bo gdy­by się ujaw­ni­li to in­ni pat­rzy­li by na nich jak na obcych.Na szczęście słońce rozlewając światło nie pyta ludzi, czy sobie go życzą, bo rozdzieliliby się na stronnictwa, a niektóre z nich żądałyby, ażeby zgasło.Życie nie może być ckliwe. Nasze życie to szlachetnie, swobodnie rosnące drzewo. Byłoby głupotą wieszać nań choinkowe upiększenia; i bez nich jest piękne.Zdarza się, że nasze dłonie są puste, ale serce zawsze pełne i możemy rozdawać z nich hojnie różne wspaniałości: ciepło, dobro, pociechę, radość.