Niektóre rzeczy w życiu przychodzą łat­wo, by do in­nych dojść z trudem.


niektóre-rzeczy-w życiu-przychodzą-łat­wo-by do in­nych-dojść-z trudem
liamortniektórerzeczyw życiuprzychodząłat­woby do in­nychdojśćz trudemniektóre rzeczyrzeczy w życiuw życiu przychodząprzychodzą łat­woby do in­nych dojśćdojść z trudemniektóre rzeczy w życiurzeczy w życiu przychodząw życiu przychodzą łat­woby do in­nych dojść z trudemniektóre rzeczy w życiu przychodząrzeczy w życiu przychodzą łat­woniektóre rzeczy w życiu przychodzą łat­wo

Przeszedłem straszne rzeczy w życiu, przy czym niektóre z nich zdarzyły się naprawdę.Sed­no tkwi w tym, aby w życiu ro­bić dużo ład­nych rzeczy. I wy­myślać dużo ład­nych myśli.Nie wszys­tkie ko­biety spóźniają się na ran­dkę. Niektóre w ogóle nie przychodzą.Za­mykam oczy i ro­bię głębo­ki wdech i myślę o swoim życiu i jak tu wylądo­wałem. Myślę o szko­dach, zniszcze­niach i krzyw­dach, ja­kie wyrządziłem so­bie i in­nym. Myślę o niena­wiści do sa­mego siebie. Myślę o tym, jak i dlacze­go i co się stało i myśli przychodzą z łat­wością, ale od­po­wie­dzi nie.Pamiętaj, że najpiękniejsze chwile w życiu często przychodzą niezapowiedziane.Ana­liza roz­bi­ja całości. Niektóre rzeczy, rzeczy ma­giczne, muszą po­zos­tać całe, kom­plet­ne. Jeśli pat­rzy się na ich frag­menty znikają.