Niektóre umysły są jak ekspresy - mkną tak szybko, iż trudno zauważyć, że są puste.


niektóre-umysły-są-jak-ekspresy-mkną-tak-szybko-iż-trudno-zauważyć-że-są-puste
gilbert cesbronniektóreumysłyjakekspresymknątakszybkotrudnozauważyćżepusteniektóre umysłyumysły sąsą jakjak ekspresyekspresymknąmkną taktak szybkoiż trudnotrudno zauważyćsą pusteniektóre umysły sąumysły są jaksą jak ekspresyjak ekspresymkną takmkną tak szybkoiż trudno zauważyćże są pusteniektóre umysły są jakumysły są jak ekspresysą jak ekspresymkną tak szybkoniektóre umysły są jak ekspresyumysły są jak ekspresy

Są puste inteligencje nie służące niczemu. Puste racje. Puste talenty.Puste kieszenie nigdy nie powstrzymały nikogo przed podjęciem działania. Mogą to zrobić tylko puste głowy i puste serca.Małe umysły myślą tak sa­mo. Wiel­kie umysły nie myślą podobnie.Niektórzy muszą wejść na piedestał, aby zauważyć siebie i zejść - aby zauważyć innych.Są nieszczęścia i smutki tak bezbrzeżne, że aby je zrozumieć, trzeba samemu stanąć nad przepaścią i widzieć, jak co dnia, co godzina giną w jej czarnej otchłani podniosłe umysły i serca.Tak trudno wyobrazić sobie kobietę sprawiedliwą, jak kukułkę karmiącą młode skowronki.