Niektórych po­win­no się ro­zer­wać na dwie części. Bo ja­ko jed­na są chodzącym konfliktem. Pos­kle­jani z przeciwności.


niektórych-po­win­no ę-ro­zer­wać-na dwie-częś-bo ja­ko-jed­na-są chodzącym-konfliktem-pos­kle­jani-z przeciwnoś
karaczan19niektórychpo­win­no sięro­zer­waćna dwieczęścibo ja­kojed­nasą chodzącymkonfliktempos­kle­janiz przeciwnościniektórych po­win­no siępo­win­no się ro­zer­waćro­zer­wać na dwiena dwie częścibo ja­ko jed­najed­na są chodzącymsą chodzącym konfliktempos­kle­jani z przeciwnościniektórych po­win­no się ro­zer­waćpo­win­no się ro­zer­wać na dwiero­zer­wać na dwie częścibo ja­ko jed­na są chodzącymjed­na są chodzącym konfliktemniektórych po­win­no się ro­zer­wać na dwiepo­win­no się ro­zer­wać na dwie częścibo ja­ko jed­na są chodzącym konfliktemniektórych po­win­no się ro­zer­wać na dwie części

Życie ludzkie nie po­win­no być ro­zer­waną na części księgą, lecz so­lid­nie op­ra­wionym tomem. -A » Kōbō Abe » Kobieta z wydm
Życie-ludzkie-nie po­win­no-być-ro­zer­waną-na częś-księgą-lecz-so­lid­nie-op­ra­wionym-tomem
To,co się pos­po­licie na­zywa in­te­lek­tualiz­mem,po­win­no się raczej naz­wać szablonem. -Karol Irzykowski
toco ę-pos­po­licie-na­zywa-in­te­lek­tualiz­mempo­win­no ę-raczej-naz­wać-szablonem