Niektórych po­win­no się ro­zer­wać na dwie części. Bo ja­ko jed­na są chodzącym konfliktem. Pos­kle­jani z przeciwności.


niektórych-po­win­no ę-ro­zer­wać-na dwie-częś-bo ja­ko-jed­na-są chodzącym-konfliktem-pos­kle­jani-z przeciwnoś
karaczan19niektórychpo­win­no sięro­zer­waćna dwieczęścibo ja­kojed­nasą chodzącymkonfliktempos­kle­janiz przeciwnościniektórych po­win­no siępo­win­no się ro­zer­waćro­zer­wać na dwiena dwie częścibo ja­ko jed­najed­na są chodzącymsą chodzącym konfliktempos­kle­jani z przeciwnościniektórych po­win­no się ro­zer­waćpo­win­no się ro­zer­wać na dwiero­zer­wać na dwie częścibo ja­ko jed­na są chodzącymjed­na są chodzącym konfliktemniektórych po­win­no się ro­zer­wać na dwiepo­win­no się ro­zer­wać na dwie częścibo ja­ko jed­na są chodzącym konfliktemniektórych po­win­no się ro­zer­wać na dwie części

Życie ludzkie nie po­win­no być ro­zer­waną na części księgą, lecz so­lid­nie op­ra­wionym tomem.To,co się pos­po­licie na­zywa in­te­lek­tualiz­mem,po­win­no się raczej naz­wać szablonem.Mo­ja wiara w ludzi spadła z trzydzies­te­go piętra i roz­biła się o chod­nik. Te­raz próbuję ją poz­bierać i pos­kle­jać. Jed­nak ludzie ut­rudniają mi to dep­cząc po niej i roz­drab­niając jeszcze bardziej.Zawżdy znaj­dzie przyczynę, kto zdo­byczy pragnie. Dwóch wilków jed­no w le­sie na­dyba­li jagnię; Już go mieli ro­zer­wać, rzekło: „Ja­kim prawem?” „Smacznyś, słaby i w le­sie!” – Zjed­li niezabawem.Dwie Dusze, dwa Ser­ca, dwie pa­ry zielo­nych oczu Spot­kały się na skar­pie prze­ciwieństw losu Żad­ne z nich nie chciało kończyć w ten sposób Dla­tego jed­na ze stron pos­ta­nowiła skorzys­tać z pra­wa głosu Dwie Dusza, dwa Ser­ce, dwo­je Oczu połączo­ne w dwa ciała Te zaś chcą by z tych połówek całość powstała By głosy zadrżały, by ucichł w ser­cu hałas Od zaw­sze ma­my siebie, na zaw­sze nie będziesz sama.Kiedyś żeby z kimś zer­wać, trze­ba było się ja­koś wy­silić... Spot­kać się w czte­ry oczy, na­pisać list... Dziś można to zro­bić pra­wie ano­nimo­wo, wy­syłając jed­ne­go głupiego SMS'a.