Niektórych spraw nig­dy nie ujaw­ni­my, iż mi­mo, że są praw­dzi­we, zos­tały by odeb­ra­ne ja­ko zmyślone.


niektórych-spraw-nig­dy-nie ujaw­­my-iż mi­mo-że są praw­dzi­we-zos­ły-by odeb­ra­ne-ja­ko-zmyślone
brunoniektórychsprawnig­dynie ujaw­ni­myiż mi­może są praw­dzi­wezos­tałyby odeb­ra­neja­kozmyśloneniektórych sprawspraw nig­dynig­dy nie ujaw­ni­myzos­tały by odeb­ra­neby odeb­ra­ne ja­koja­ko zmyśloneniektórych spraw nig­dyspraw nig­dy nie ujaw­ni­myzos­tały by odeb­ra­ne ja­koby odeb­ra­ne ja­ko zmyśloneniektórych spraw nig­dy nie ujaw­ni­myzos­tały by odeb­ra­ne ja­ko zmyślone

niektórych-praw­da-łączy-a niektórych-praw­da-dzieli- ~pa­weł-rychlica 
Cza­sem praw­dzi­wa miłość ujaw­nia się do­piero wte­dy, gdy nie wszys­tko do końca się rozumie. -Janusz Leon Wiśniewski
cza­sem-praw­dzi­wa-miłość-ujaw­nia ę-do­piero-wte­dy-gdy-nie wszys­tko-do końca ę-rozumie
Nig­dy, nig­dy praw­dzi­wa miłość nie umiera, lecz i w ogień włożona, do kości przywiera. -Jan Kochanowski
nig­dy-nig­dy-praw­dzi­wa-miłość-nie umiera-lecz-i w ogień-włożona-do koś-przywiera
Nie ma ta­kiego głup­stwa i nik­czem­ności, które, by­le sta­le pow­tarza­ne, nie zos­tały wreszcie przyjęte i przes­tały ra­zić ja­ko głup­stwo i nikczemność. -Sławomir Mrożek
nie- ­kiego-głup­stwa-i nik­czem­noś-które-by­-sta­-pow­tarza­ne-nie zos­ły-wreszcie-przyjęte-i przes­ły-ra­zić-ja­ko