Niektórym skrzydła pot­rzeb­ne są tyl­ko do ro­bienia szu­mu wokół swo­jej osoby.


niektórym-skrzydła-pot­rzeb­ne-są tyl­ko-do ro­bienia-szu­mu-wokół-swo­jej-osoby
wiesław trzaskalskiniektórymskrzydłapot­rzeb­nesą tyl­kodo ro­bieniaszu­muwokółswo­jejosobyniektórym skrzydłaskrzydła pot­rzeb­nepot­rzeb­ne są tyl­kosą tyl­ko do ro­bieniado ro­bienia szu­muszu­mu wokółwokół swo­jejswo­jej osobyniektórym skrzydła pot­rzeb­neskrzydła pot­rzeb­ne są tyl­kopot­rzeb­ne są tyl­ko do ro­bieniasą tyl­ko do ro­bienia szu­mudo ro­bienia szu­mu wokółszu­mu wokół swo­jejwokół swo­jej osobyniektórym skrzydła pot­rzeb­ne są tyl­koskrzydła pot­rzeb­ne są tyl­ko do ro­bieniapot­rzeb­ne są tyl­ko do ro­bienia szu­musą tyl­ko do ro­bienia szu­mu wokółdo ro­bienia szu­mu wokół swo­jejszu­mu wokół swo­jej osobyniektórym skrzydła pot­rzeb­ne są tyl­ko do ro­bieniaskrzydła pot­rzeb­ne są tyl­ko do ro­bienia szu­mupot­rzeb­ne są tyl­ko do ro­bienia szu­mu wokółsą tyl­ko do ro­bienia szu­mu wokół swo­jejdo ro­bienia szu­mu wokół swo­jej osoby

Niewol­nik ma jed­ne­go pa­na. Człowiek am­bitny ma ich ty­lu, ilu jest ludzi pot­rzeb­nych mu do zro­bienia kariery.Widzę Ciebie jak anioła po­między gwiazdami słyszę jak ktoś woła prze­pycham się łokciami. Coś blo­kuje skrzydła coś blo­kuje mo­je nogi ty zmo­ro obrzydła idź już z mo­jej drogi. Skrzydła swo­je naprężyłam wśród gwiazd błyszczących chmu­rek nie zostawiłam pot­rzeb­ne do serc gorących. Dwa ciała otulone uk­ry­te przed światem w chmu­rach spełnione miłości swej kwiatem. Każdy do­tyk Ciebie każda Twa pieszczota tu wy­soko na niebie jest praw­dzi­wie złota. Chmu­ry błogo delikatne gwiaz­dy serc jasnością pie­szczo­ty tak składne wiedzą co jednością.Naj­lep­sze uczu­cie na świecie? Gdy czu­jesz się pot­rzeb­ny dla naj­ważniej­szej Ci osoby.Sa­mot­ność pot­wier­dza człowie­czeństwo. Bo tyl­ko człowiek jest świado­my swo­jej samotności.W nek­ro­logach szu­ka da­ty swo­jej śmierci.Gra­nice są pot­rzeb­ne ludziom jak po­wiet­rze. Bez gra­nic, każde­go rodza­ju, nie wie­dzieli­byśmy, jak żyć; ani kim jes­teśmy, ani co ma­my do zro­bienia. Gra­nice są po to, aby nam po­kazać, że is­tnieją rzeczy, których nie można przekroczyć.