Niektórym wiatr mu­si często wiać w oczy, żeby łzy na ich twarzach szyb­ciej wysychały.


niektórym-wiatr-mu­-często-wiać-w oczy-żeby-łzy-na ich-twarzach-szyb­ciej-wysychały
jatojaniektórymwiatrmu­siczęstowiaćw oczyżebyłzyna ichtwarzachszyb­ciejwysychałyniektórym wiatrwiatr mu­simu­si częstoczęsto wiaćwiać w oczyżeby łzyłzy na ichna ich twarzachtwarzach szyb­ciejszyb­ciej wysychałyniektórym wiatr mu­siwiatr mu­si częstomu­si często wiaćczęsto wiać w oczyżeby łzy na ichłzy na ich twarzachna ich twarzach szyb­ciejtwarzach szyb­ciej wysychałyniektórym wiatr mu­si częstowiatr mu­si często wiaćmu­si często wiać w oczyżeby łzy na ich twarzachłzy na ich twarzach szyb­ciejna ich twarzach szyb­ciej wysychałyniektórym wiatr mu­si często wiaćwiatr mu­si często wiać w oczyżeby łzy na ich twarzach szyb­ciejłzy na ich twarzach szyb­ciej wysychały

rozchylasz za­cieka­wione usta zamykając oczy czekasz wdychając po­wiew nieznanego ekscytacja rośnie a ser­ce bije szyb­ciej szyb­ciej co będzie dalej *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki kruszyłam pod stopą kości co zos­tały rzucone na pożarcie moim oczom za­cis­kałam zęby czasu głową, którą mi nadgryzły przez co teraz szyb­ciej się psuję roz­gniotłam ziarno prawdy które zna­lazłam w kłamstwie rzu­ciłam je na przechodniów niech ich w oczy kole wywróciłam krzesło do góry nogami żeby znalazło w podłodze oparcie darłam się na strzępy że nie jes­tem szmatą ale czar­no-białe płytki zabłysły zaprzeczeniem Ci którzy są wyjątko­wi szyb­ciej zni­kają, szyb­ciej zeg­nają się ze światem bo prze­rośli swą epokę ..są zbyt wrażli­wi zbyt kruchy na życie w tak bez­względnej rzeczywistości...Szyb­ko zdo­byta sława jeszcze szyb­ciej więdnie.Łzy im maluję Na twarzach otępiałych Melancholijnie 16.09.15 Osoby o twarzach niesymetrycznych to często najtęższe głowy.