Niektórzy chcą zro­zumieć dzieło sztu­ki - miłość nie żąda zrozumienia.


niektórzy-chcą-zro­zumieć-dzieło-sztu­ki- miłość-nie żąda-zrozumienia
bogumił buczyńskiniektórzychcązro­zumiećdziełosztu­ki miłośćnie żądazrozumienianiektórzy chcąchcą zro­zumiećzro­zumieć dziełodzieło sztu­ki miłość nie żądanie żąda zrozumienianiektórzy chcą zro­zumiećchcą zro­zumieć dziełozro­zumieć dzieło sztu­ki miłość nie żąda zrozumienianiektórzy chcą zro­zumieć dziełochcą zro­zumieć dzieło sztu­kiniektórzy chcą zro­zumieć dzieło sztu­ki

Nie sztu­ka utwór zro­zumieć, jak to, że jest słaby.Kon­ty­nuuj to, co ro­bisz i nie zat­rzy­muj się na chwilę, by po­now­nie udo­wod­nić to, co już udo­wod­niłeś. Ludzie in­te­ligen­tni zro­zumieją cię od ra­zu. Ci, którzy nie chcą zro­zumieć, nie zro­zumieją, choćbyś tłumaczył im to sa­mo pięć ty­sięcy razy.Dzieło sztu­ki stoi wyżej niż dzieło natury.Wszys­cy chcą ro­zumieć ma­lar­stwo; dlacze­go nie próbują ro­zumieć śpiewu ptaków? Le­piej zro­zumieć mało, niż zro­zumieć źle.Stworzyłem dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że ładne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Stworzyłem ko­lej­ne dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że świetne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze Stworzyłem trze­cie dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że piękne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Stworzyłem os­tatnie dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że przecudowne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Z og­romnym zdzi­wieniem za­pytałeś mnie czy żartuje, a ja za­dowo­lony, padłem z wy­cieńcze­nia na ziemie, od­po­wiadając: Tak!