Niektórzy do pen­sji do­rabiają mit o włas­nej pracy.


niektórzy-do pen­sji-do­rabiają-mit-o włas­nej-pracy
zbigniew hołodiukniektórzydo pen­sjido­rabiająmito włas­nejpracyniektórzy do pen­sjido pen­sji do­rabiajądo­rabiają mitmit o włas­nejo włas­nej pracyniektórzy do pen­sji do­rabiajądo pen­sji do­rabiają mitdo­rabiają mit o włas­nejmit o włas­nej pracyniektórzy do pen­sji do­rabiają mitdo pen­sji do­rabiają mit o włas­nejdo­rabiają mit o włas­nej pracyniektórzy do pen­sji do­rabiają mit o włas­nejdo pen­sji do­rabiają mit o włas­nej pracy

Nie ma miłości obus­tron­nej. Nie ma wte­dy szcze­rości. Jest to krępujące. Nie ma miłości ab­so­lut­nej i wza­jem­nej. Wte­dy ktoś się wy­cofu­je. Cze­goś nie może znieść. To chy­ba czys­ty egoizm. Chce się kochać bar­dziej niż być kocha­nym. Włas­ne uczu­cie ma coś z włas­nej miłości, czy­jeś uczu­cie jest jak gdy­by wtar­gnięciem we własną miłość.Ludzie naj­sku­teczniej prze­konują in­nych o włas­nej niepow­tarzal­nej ory­ginal­ności, gdy są ta­cy sa­mi jak oni.Niektórzy lu­bią po­tykać się o włas­ne no­gi i krzyczeć, że cały czas mają pod górkę.Niektórzy są niewol­ni­kami włas­nych wyobrażeń... Cris 28.06.2016r. in­spi­raja Emilia Wzo­rowa­nie się na in­nych uz­na­nych twórcach to nic zdrożne­go, to naj­lep­szy zna­ny mi sposób na rozwój włas­ne­go ta­len­tu i poszu­kiwa­nia włas­nej drogi.Co­raz bliżej.. Gorące oddechy. Dreszcze pożądania Prze­biegają po mej ak­sa­mit­nej skórze Twe roz­grza­ne ciało Co­raz bliżej...