Niektórzy do­piero wte­dy walą pros­to z mos­tu, gdy już są za rzeką.


niektórzy-do­piero-wte­dy-walą-pros­to-z mos­-gdy-już-są za rzeką
władysław grzeszczykniektórzydo­pierowte­dywaląpros­toz mos­tugdyjużsą za rzekąniektórzy do­pierodo­piero wte­dywte­dy waląwalą pros­topros­to z mos­tugdy jużjuż są za rzekąniektórzy do­piero wte­dydo­piero wte­dy waląwte­dy walą pros­towalą pros­to z mos­tugdy już są za rzekąniektórzy do­piero wte­dy walądo­piero wte­dy walą pros­towte­dy walą pros­to z mos­tuniektórzy do­piero wte­dy walą pros­todo­piero wte­dy walą pros­to z mos­tu

Cza­sami żal mi ludzi. Za ich głupotę. Na­wet nie chce im się wytężyć ro­zumu i po­myśleć przez chwilę. Walą pros­to z mos­tu o niczym nie wiedząc. -Chemicals
cza­sami-żal-mi ludzi-za-ich-głupotę-na­wet-nie chce-im ę-wytężyć-ro­zumu-i po­myść-przez-chwilę-walą-pros­to-z mos­
O wol­ność można wal­czyć le­gal­nie do­piero wte­dy, gdy się ją już posiada. -Tadeusz Kotarbiński
o wol­ność-można-wal­czyć-­gal­nie-do­piero-wte­dy-gdy ę-ją już-posiada