niektórzy jeszcze nie roz­winęli się umysłowo od cza­su płodu 


niektórzy-jeszcze-nie roz­winęli ę-umysłowo-od cza­su-płodu 
badtomekniektórzyjeszczenie roz­winęli sięumysłowood cza­supłodu niektórzy jeszczejeszcze nie roz­winęli sięnie roz­winęli się umysłowoumysłowo od cza­suod cza­su płodu niektórzy jeszcze nie roz­winęli sięjeszcze nie roz­winęli się umysłowonie roz­winęli się umysłowo od cza­suumysłowo od cza­su płodu niektórzy jeszcze nie roz­winęli się umysłowojeszcze nie roz­winęli się umysłowo od cza­sunie roz­winęli się umysłowo od cza­su płodu niektórzy jeszcze nie roz­winęli się umysłowo od cza­sujeszcze nie roz­winęli się umysłowo od cza­su płodu 

Ko­bieta od­da­je się cza­sem naj­pełniej, za­nim jeszcze od­da się fi­zycznie, od­da­je słowem, drob­nym ges­tem, prze­lot­nym po­całun­kiem, a cza­sem uległość mo­ral­na by­wa dla niej ważniej­sza od uległości fi­zycznej, która z roz­maitych po­wodów może w ogóle nie nastąpić.cza­sem coś we mnie pęka jak­by chciało sa­mo oddychać roz­winąć płat­ki jak skrzydła pójść bo­so w śla­dy la­ta po łąkach coś drży jeszcze w środku i tli się a jednak boi się chłodu ale gdzieś tam pod nie pier­wszym już śniegiem ser­ce jeszcze całe mam w pąkach Niektórym ko­bietom nie wys­tar­cza bu­kiet róż, chcą, żeby mężczyz­na tym różom zmieniali jeszcze wodę.Me­lan­cho­lia jest roz­paczą, która nie zdążyła doj­rzeć. Różni­ca wy­nika z cza­sowości. Czas roz­paczy jest cza­sem bez jut­ra. Czas me­lan­cho­lii jest cza­sem deg­ra­dujące­go się jutra.Niektórzy rodzą się wiel­cy, in­ni z cza­sem ta­cy się stają.Niszcząc ciało płodu, niszczy­my narzędzie duszy.