Niektórzy księża lu­bią żyć po­nad stan duchowny.


niektórzy-księża-lu­bią-żyć-po­nad-stan-duchowny
jerzy paczkowskiniektórzyksiężalu­biążyćpo­nadstanduchownyniektórzy księżaksięża lu­biąlu­bią żyćżyć po­nadpo­nad stanstan duchownyniektórzy księża lu­biąksięża lu­bią żyćlu­bią żyć po­nadżyć po­nad stanpo­nad stan duchownyniektórzy księża lu­bią żyćksięża lu­bią żyć po­nadlu­bią żyć po­nad stanżyć po­nad stan duchownyniektórzy księża lu­bią żyć po­nadksięża lu­bią żyć po­nad stanlu­bią żyć po­nad stan duchowny

Niektórzy lu­bią po­tykać się o włas­ne no­gi i krzyczeć, że cały czas mają pod górkę. -Logos
niektórzy-lu­bią-po­tykać ę-o włas­ne-no­gi-i krzyczeć-że cały-czas-mają-pod-górkę
Niektórzy lu­bią jeść słodycze po ciężkim dniu, żeby poz­być się sma­ku goryczy. -Kaye
niektórzy-lu­bią-ść-słodycze-po ężkim-dniu-żeby-poz­być ę-sma­ku-goryczy
Niektórzy są bar­dzo zawzięci w ro­bieniu idiotów z in­nych. Nie zauważając przy tym, że naj­większe­go ro­bią z siebie. -onejka
niektórzy-są bar­dzo-zawzię-w ro­bieniu-idiotów-z in­nych-nie-zauważając-przy-tym-że naj­większe­go-ro­bią-z siebie
Lu­bię być wol­nym duchem. Niektórzy te­go nie lu­bią, ale ja ta­ka już jestem. I li­ke to be a free spi­rit. So­me don’t li­ke that, but that’s the way I am. -Diana Spencer
lu­bię-być-wol­nym-duchem-niektórzy te­go-nie lu­bią-ale-ja ­ka-już-jestem-i-li­ke-to be a free-spi­rit-so­me dont-li­ke-that
Nie ma nic szczytniejszego i wspanialszego nad religię, a nic marniejszego i nikczemniejszego nad pojęcie, jakie mają o niej niektórzy bigoci. -Francois Fenelon
nie-nic-szczytniejszego-i-wspanialszego-nad-religię-a-nic-marniejszego-i-nikczemniejszego-nad-pojęcie-jakie-mają-o-niej-niektórzy-bigoci