Niektórzy lu­bią jeść słodycze po ciężkim dniu, żeby poz­być się sma­ku goryczy.


niektórzy-lu­bią-ść-słodycze-po ężkim-dniu-żeby-poz­być ę-sma­ku-goryczy
kayeniektórzylu­biąjeśćsłodyczepo ciężkimdniużebypoz­być sięsma­kugoryczyniektórzy lu­biąlu­bią jeśćjeść słodyczesłodycze po ciężkimpo ciężkim dniużeby poz­być siępoz­być się sma­kusma­ku goryczyniektórzy lu­bią jeśćlu­bią jeść słodyczejeść słodycze po ciężkimsłodycze po ciężkim dniużeby poz­być się sma­kupoz­być się sma­ku goryczyniektórzy lu­bią jeść słodyczelu­bią jeść słodycze po ciężkimjeść słodycze po ciężkim dniużeby poz­być się sma­ku goryczyniektórzy lu­bią jeść słodycze po ciężkimlu­bią jeść słodycze po ciężkim dniu

Lu­bię być wol­nym duchem. Niektórzy te­go nie lu­bią, ale ja ta­ka już jestem. I li­ke to be a free spi­rit. So­me don’t li­ke that, but that’s the way I am. -Diana Spencer
lu­bię-być-wol­nym-duchem-niektórzy te­go-nie lu­bią-ale-ja ­ka-już-jestem-i-li­ke-to be a free-spi­rit-so­me dont-li­ke-that
Człowiek powinien jeść po to, żeby żyć, nie żyć po to, żeby jeść. -Molier
człowiek-powinien-ść-po-to-żeby-żyć-nie-żyć-po-to-żeby-ść
Życie jest jak ka­wa dla sma­koszy; na je­go dos­ko­nały smak mu­si się składać nut­ka goryczy. -jatoja
Życie-jest jak ka­wa-dla-sma­koszy-na ­go-­ko­nały-smak-mu­ ę-składać-nut­ka-goryczy
• 
 - bóg-mu­siał-być-na ą-zły-w dniu-w-którym poz­wo­lił-jej-spoj­rzeć-w ­go-oczy- 
Nie ma piękniej­sze­go doświad­cze­nia niż fi­lozo­ficzna roz­mo­wa z przy­jacielem po ciężkim dniu przy szklan­ce wo­dy i papierosie. -Charlotka
nie- piękniej­sze­go-doświad­cze­nia-ż-fi­lozo­ficzna-roz­mo­wa-z przy­jacielem-po ężkim-dniu-przy-szklan­-wo­dy-i papierosie