Niektórzy mówią, że nigdy nie będziemy wiedzieć i że dla bogów jesteśmy jak muchy, które chłopcy zabijają w dzień letni, a inni mówią przeciwnie, że nawet najmniejszy wróbel nie zgubi jednego piórka bez woli Boga.


niektórzy-mówią-że-nigdy-nie-będziemy-wiedzieć-i-że-dla-bogów-jesteśmy-jak-muchy-które-chłopcy-zabijają-w-dzień-letni-a-inni-mówią
thornton niven wilderniektórzymówiążenigdyniebędziemywiedziećdlabogówjesteśmyjakmuchyktórechłopcyzabijajądzieńletniinnimówiąprzeciwnienawetnajmniejszywróbelzgubijednegopiórkabezwoliboganiektórzy mówiąże nigdynigdy nienie będziemybędziemy wiedziećwiedzieć iże dladla bogówbogów jesteśmyjesteśmy jakjak muchyktóre chłopcychłopcy zabijajązabijają ww dzieńdzień letniinni mówiąmówią przeciwnieże nawetnawet najmniejszynajmniejszy wróbelwróbel nienie zgubizgubi jednegojednego piórkapiórka bezbez woliwoli bogaże nigdy nienigdy nie będziemynie będziemy wiedziećbędziemy wiedzieć iwiedzieć i żei że dlaże dla bogówdla bogów jesteśmybogów jesteśmy jakjesteśmy jak muchyktóre chłopcy zabijająchłopcy zabijają wzabijają w dzieńw dzień letnia inni mówiąinni mówią przeciwnieże nawet najmniejszynawet najmniejszy wróbelnajmniejszy wróbel niewróbel nie zgubinie zgubi jednegozgubi jednego piórkajednego piórka bezpiórka bez wolibez woli boga

Gdyby każdy człowiek wiedział, co mówią o nim inni, nie byłoby na świecie nawet jednej pary przyjaciół. -Blaise Pascal
gdyby-każdy-człowiek-wiedział-co-mówią-o-nim-inni-nie-byłoby-na-świecie-nawet-jednej-pary-przyjaciół
Są osoby, które mówią, mówią aż znajdą coś do powiedzenia. -Sacha Guitry
są-osoby-które-mówią-mówią-aż-znajdą-coś-do-powiedzenia
Musimy wierzyć w Boga bez względu na to co mówią kapłani. -Banjamin Jowett
musimy-wierzyć-w-boga-bez-wzglę-na-to-co-mówią-kapłani