Niektórzy są niewol­ni­kami włas­nych wyobrażeń... Cris 28.06.2016r. in­spi­raja Emilia 


niektórzy-są niewol­­kami-włas­nych-wyobrażeń-cris-28062016r-in­spi­raja-emilia 
crisniektórzysą niewol­ni­kamiwłas­nychwyobrażeńcris28062016rin­spi­rajaemilia niektórzy są niewol­ni­kamisą niewol­ni­kami włas­nychwłas­nych wyobrażeńwyobrażeń crisin­spi­raja emilia niektórzy są niewol­ni­kami włas­nychsą niewol­ni­kami włas­nych wyobrażeńwłas­nych wyobrażeń crisniektórzy są niewol­ni­kami włas­nych wyobrażeńsą niewol­ni­kami włas­nych wyobrażeń crisniektórzy są niewol­ni­kami włas­nych wyobrażeń cris

Niektórzy w objęciach eufo­rii, pod­niece­ni poczu­ciem wyższości- toną w samozachwycie. Cris 09.06.2016r.Os­ta­tecznie jes­teśmy tym, co myśli­my. Nasze emoc­je są niewol­ni­kami naszych myśli, a my jes­teśmy niewol­ni­kami naszych emocji.Mu­simy być niewol­ni­kami praw, abyśmy by­li wolni.Bądźmy niewol­ni­kami pra­wa, abyśmy mog­li być wolni.ludzie nie mają cza­su na myśle­nie o myśleniu. in­spi­rowa­ne Emilią Bo­gaci ro­bią co chcą z niewol­ni­kami, w dzi­siej­szych czasach...dłużnikami