Niektórzy szklą noszą dla wzroku, a inni, żeby ich prawda w oczy nie kłuła.


niektórzy-szklą-noszą-dla-wzroku-a-inni-żeby-ich-prawda-w-oczy-nie-kłuła
alojzy Żółkowskiniektórzyszkląnosządlawzrokuinniżebyichprawdaoczyniekłułaniektórzy szkląszklą nosząnoszą dladla wzrokużeby ichich prawdaprawda ww oczyoczy nienie kłułaniektórzy szklą nosząszklą noszą dlanoszą dla wzrokużeby ich prawdaich prawda wprawda w oczyw oczy nieoczy nie kłułaniektórzy szklą noszą dlaszklą noszą dla wzrokużeby ich prawda wich prawda w oczyprawda w oczy niew oczy nie kłułaniektórzy szklą noszą dla wzrokużeby ich prawda w oczyich prawda w oczy nieprawda w oczy nie kłuła

Gdy widziałem przy­jaciół na ko­kainie, ich oczy nie prze­mawiały do mnie, ich oczy od­bi­jały ich dusze.Człowiek niewidomy, pozbawiony wzroku jest kaleką. I musi żyć w swoim czarnym świecie, inne zmysły rozwija, okazując im trudne zaufanie. Człowiek ślepy, który ma oczy, aby widzieć i oceniać to, co postrzega, ale rozmyślnie idzie po omacku, zamknięty w swoim egotyźmie - jest niebezpieczny. Dla siebie i dla otoczenia.To prawda, że żadne drzewa nie sięgną nieba, ale za bardzo się staramy, żeby ich w ogóle nie było.Niektórzy mówią, że nigdy nie będziemy wiedzieć i że dla bogów jesteśmy jak muchy, które chłopcy zabijają w dzień letni, a inni mówią przeciwnie, że nawet najmniejszy wróbel nie zgubi jednego piórka bez woli Boga.Chcę, żeby Twoje oczy w me oczy patrzyły. Chcę, żeby Twoje usta z mymi się złączyły. Chcę, żeby moje serce tylko Tobie biło. Chcę, żeby nas na świecie tylko dwoje było!Za­kocha­ny mężczyz­na wpat­rzo­ny jest w oczy swo­jej ko­biety, ale tyl­ko dla­tego, żeby jej oczy były nim zajęte.