Niektórzy w objęciach eufo­rii, pod­niece­ni poczu­ciem wyższości- toną w samozachwycie. Cris 09.06.2016r.


niektórzy-w objęciach-eufo­rii-pod­niece­-poczu­ciem-wyższoś-ą-w samozachwycie-cris-09062016r
crisniektórzyw objęciacheufo­riipod­niece­nipoczu­ciemwyższościtonąw samozachwyciecris09062016rniektórzy w objęciachw objęciach eufo­riipod­niece­ni poczu­ciempoczu­ciem wyższościtoną w samozachwycieniektórzy w objęciach eufo­riipod­niece­ni poczu­ciem wyższości

Niektórzy są niewol­ni­kami włas­nych wyobrażeń... Cris 28.06.2016r. in­spi­raja Emilia Wys­tar­czy ob­niżyć po­ziom myśle­nia, aby niektórzy poczu­li grunt pod nogami.Za­bawa w in­cogni­to na zwisającego z se­rii wy­biórczy dualizm w objęciach zwodzonego Zamęt. Wrócą- jeszcze po­nucą... ;) Cris 22.06.2016r.Test życia- nadzieja i szanse... Cris 06.06.2016r.Sa­mozachwyt może wyrządzić krzywdę- ''krótkowzroczność''. Cris 26.06.2016r.