Niektórzy zaw­dzięczają książkom sowją wiedzę, in­ni swoją głupotę.


niektórzy-zaw­dzięczają-książkom-sowją-wiedzę-in­-swoją-głupotę
pliniusz starszyniektórzyzaw­dzięczająksiążkomsowjąwiedzęin­niswojągłupotęniektórzy zaw­dzięczajązaw­dzięczają książkomksiążkom sowjąsowją wiedzęin­ni swojąswoją głupotęniektórzy zaw­dzięczają książkomzaw­dzięczają książkom sowjąksiążkom sowją wiedzęin­ni swoją głupotęniektórzy zaw­dzięczają książkom sowjązaw­dzięczają książkom sowją wiedzęniektórzy zaw­dzięczają książkom sowją wiedzę

Kto zna swoją głupotę nie jest wielkim głupcem.Kto zna swoją głupotę, nie jest wielkim głupcem.Kto zna swoją głupotę, nie jest wiel­kim głupcem.Ludzi zdol­nych zauważyć swoją głupotę można tak na­zywać je­dynie przez to, że się w tej spra­wie mylą.Co da­wały książki? Doświad­cza­nie. Lecz żad­ne doświad­cza­nie nie po­magało. Te­raz, u schyłku os­tatniego eta­pu swe­go życia, niemal wro­go przyglądał się książkom, które zaw­sze od­po­wiadały je­dynie na szczegóły. Na całość nie umiał od­po­wie­dzieć nikt.Wo­da przemówień nie zaw­sze by­wa czys­ta, dla­tego mówi się, że niektórzy