Niemała mądrość mądrze mówić, lecz naj­większa - mądrze czynić.


niemała-mądrość-mądrze-mówić-lecz-naj­większa- mądrze-czynić
andrzej maksymilian fredroniemałamądrośćmądrzemówićlecznaj­większa mądrzeczynićniemała mądrośćmądrość mądrzemądrze mówićlecz naj­większa mądrze czynićniemała mądrość mądrzemądrość mądrze mówićniemała mądrość mądrze mówić

Niemała mądrość mądrze mówić, lecz największa - mądrze czynić.Na przyjęciu powinno się jeść mądrze, ale niezbyt dużo, i mówić dużo, ale niezbyt mądrze.Ludzie mądrze głupi. Ni ta­cy, ni jacy. Nieg­rzeszący, sielankowi. Ni ta­cy, a jacy? Więręśmy normalni. Iżechmy się lu­buje­my Nig­dy sprzeczać nie próbujemy. Toć życie zbyt krótkiem bywa. Je­den mądrze słuchając, Dru­gi głupio odpowiadając. Ta­kie je­no nasze maliny Po­lityczne wyczyny.Być ro­zum­nym to naj­większa cno­ta, a mądrość po­lega na tym, by mówić prawdę i postępo­wać god­nie z na­turą, słuchając jej głosu.Życie jest prowizorium, lecz powinno być mądrze urządzone.Mów mądrze - wróg podsłuchuje.