Niemal każde­go ran­ka budzę się z myślą, że jes­tem naj­szczęśliw­szym su­kin­sy­nem na świecie.


niemal-każde­go-ran­ka-budzę ę-z myślą-że jes­tem-naj­szczęśliw­szym-su­kin­sy­nem-na świecie
linus benedict torvaldsniemalkażde­goran­kabudzę sięz myśląże jes­temnaj­szczęśliw­szymsu­kin­sy­nemna świecieniemal każde­gokażde­go ran­karan­ka budzę siębudzę się z myśląże jes­tem naj­szczęśliw­szymnaj­szczęśliw­szym su­kin­sy­nemsu­kin­sy­nem na świecieniemal każde­go ran­kakażde­go ran­ka budzę sięran­ka budzę się z myśląże jes­tem naj­szczęśliw­szym su­kin­sy­nemnaj­szczęśliw­szym su­kin­sy­nem na świecieniemal każde­go ran­ka budzę siękażde­go ran­ka budzę się z myśląże jes­tem naj­szczęśliw­szym su­kin­sy­nem na świecieniemal każde­go ran­ka budzę się z myślą

Jes­tem znacznie szczęśliw­szym fa­cetem, niż ludzie myślą.Jes­tem naj­nie­szczęśliw­szym z ludzi.Jes­tem zag­matwa­ny w so­bie do obłędu.dziś w ogóle, jut­ro trochę raz na słod­ko, po­tem tyl­ko gorzko za nis­ko, nag­le zbyt wysoko szyb­ko, ale tak powoli bar­dzo, po czym wcale kto zro­zumie kobiety będzie naj­szczęśliw­szym fa­cetem na świecie Jes­tem naj­potężniej­szym człowiekiem na świecie, rządzę naj­większym im­pe­rium w dziejach, kochają mnie mi­liony i nie mam z kim wy­pić fi­liżan­ki herbaty.- Te­raz jes­teś na pew­no naj­szczęśliw­sza w swoim życiu! - Nie, naj­szczęśliw­sza będę do­piero wte­dy, gdy przy­tulą mnie ukocha­ne ramiona...Znam siebie - jes­tem wa­riatką .Ale sądzę, że jes­tem też świetną ak­torką bo ludzie wciąż myślą, że jes­tem normalna.