Niemcy nie zginęły z powodu swoich niemoralnych, lecz z powodu swoich moralnych obywateli. Moralność nie została podważona, lecz okazała się pusta.


niemcy-nie-zginęły-z-powodu-swoich-niemoralnych-lecz-z-powodu-swoich-moralnych-obywateli-moralność-nie-została-podważona-lecz-okazała-ę
robert musilniemcyniezginęłypowoduswoichniemoralnychleczmoralnychobywatelimoralnośćzostałapodważonaokazałasiępustaniemcy nienie zginęłyzginęły zz powodupowodu swoichswoich niemoralnychlecz zz powodupowodu swoichswoich moralnychmoralnych obywatelimoralność nienie zostałazostała podważonalecz okazałaokazała sięsię pustaniemcy nie zginęłynie zginęły zzginęły z powoduz powodu swoichpowodu swoich niemoralnychlecz z powoduz powodu swoichpowodu swoich moralnychswoich moralnych obywatelimoralność nie zostałanie została podważonalecz okazała sięokazała się pustaniemcy nie zginęły znie zginęły z powoduzginęły z powodu swoichz powodu swoich niemoralnychlecz z powodu swoichz powodu swoich moralnychpowodu swoich moralnych obywatelimoralność nie została podważonalecz okazała się pustaniemcy nie zginęły z powodunie zginęły z powodu swoichzginęły z powodu swoich niemoralnychlecz z powodu swoich moralnychz powodu swoich moralnych obywateli

To z powodu słów nie wyrzeczonych umarli są tak ciężcy w swoich trumnach.Ludzie są przewrotni nie tyle z powodu bogactwa, ile w powodu chęci posiadania go.Człowiek jest nie tylko tym, czym się wykazuje w swoich czynach i słowach, lecz również tym, o czym marzy w swoich tęsknotach.Zastanów się, o ile częściej cierpisz z powodu swego gniewu i żalu, niż z powodu rzeczy, które wprawiają cię w gniew i wzbudzają żalZastanów się, o ile częściej cierpisz z powodu swego gniewu i żalu, niż z powodu rzeczy, które wprawiają cię w gniew i wzbudzają żal.Mądry jest nie ten, który martwi się z powodu niedostatku, lecz ten, który cieszy się z tego, co ma.