Niemcy nie zginęły z powodu swoich niemoralnych, lecz z powodu swoich moralnych obywateli. Moralność nie została podważona, lecz okazała się pusta.


niemcy-nie-zginęły-z-powodu-swoich-niemoralnych-lecz-z-powodu-swoich-moralnych-obywateli-moralność-nie-została-podważona-lecz-okazała-ę
robert musilniemcyniezginęłypowoduswoichniemoralnychleczmoralnychobywatelimoralnośćzostałapodważonaokazałasiępustaniemcy nienie zginęłyzginęły zz powodupowodu swoichswoich niemoralnychlecz zz powodupowodu swoichswoich moralnychmoralnych obywatelimoralność nienie zostałazostała podważonalecz okazałaokazała sięsię pustaniemcy nie zginęłynie zginęły zzginęły z powoduz powodu swoichpowodu swoich niemoralnychlecz z powoduz powodu swoichpowodu swoich moralnychswoich moralnych obywatelimoralność nie zostałanie została podważonalecz okazała sięokazała się pustaniemcy nie zginęły znie zginęły z powoduzginęły z powodu swoichz powodu swoich niemoralnychlecz z powodu swoichz powodu swoich moralnychpowodu swoich moralnych obywatelimoralność nie została podważonalecz okazała się pustaniemcy nie zginęły z powodunie zginęły z powodu swoichzginęły z powodu swoich niemoralnychlecz z powodu swoich moralnychz powodu swoich moralnych obywateli

To z powodu słów nie wyrzeczonych umarli są tak ciężcy w swoich trumnach. -Henri Millon Montherlant
to-z-powodu-słów-nie-wyrzeczonych-umarli-są-tak-ężcy-w-swoich-trumnach
Ludzie są przewrotni nie tyle z powodu bogactwa, ile w powodu chęci posiadania go. -Louis de Bonald
ludzie-są-przewrotni-nie-tyle-z-powodu-bogactwa-ile-w-powodu-chę-posiadania-go
Człowiek jest nie tylko tym, czym się wykazuje w swoich czynach i słowach, lecz również tym, o czym marzy w swoich tęsknotach. -Maurina Zenta
człowiek-jest-nie-tylko-tym-czym-ę-wykazuje-w-swoich-czynach-i-słowach-lecz-również-tym-o-czym-marzy-w-swoich-tęsknotach
Zastanów się, o ile częściej cierpisz z powodu swego gniewu i żalu, niż z powodu rzeczy, które wprawiają cię w gniew i wzbudzają żal -Marek Aureliusz
zastanów-ę-o-ile-częściej-cierpisz-z-powodu-swego-gniewu-i-żalu-ż-z-powodu-rzeczy-które-wprawiają-ę-w-gniew-i-wzbudzają-żal
Zastanów się, o ile częściej cierpisz z powodu swego gniewu i żalu, niż z powodu rzeczy, które wprawiają cię w gniew i wzbudzają żal. -Marek Aureliusz
zastanów-ę-o-ile-częściej-cierpisz-z-powodu-swego-gniewu-i-żalu-ż-z-powodu-rzeczy-które-wprawiają-ę-w-gniew-i-wzbudzają-żal
Mądry jest nie ten, który martwi się z powodu niedostatku, lecz ten, który cieszy się z tego, co ma. -Demokryt
mądry-jest-nie-ten-który-martwi-ę-z-powodu-niedostatku-lecz-ten-który-cieszy-ę-z-tego-co