Niemożliwe jest myślenie o śmierci bez myślenia o tym, jak wspaniałe jest życie.


niemożliwe-jest-myślenie-o-śmierci-bez-myślenia-o-tym-jak-wspaniałe-jest-życie
jostein gaarderniemożliwejestmyślenieśmiercibezmyśleniatymjakwspaniałeżycieniemożliwe jestjest myśleniemyślenie oo śmierciśmierci bezbez myśleniamyślenia oo tymjak wspaniałewspaniałe jestjest życieniemożliwe jest myśleniejest myślenie omyślenie o śmiercio śmierci bezśmierci bez myśleniabez myślenia omyślenia o tymjak wspaniałe jestwspaniałe jest życieniemożliwe jest myślenie ojest myślenie o śmiercimyślenie o śmierci bezo śmierci bez myśleniaśmierci bez myślenia obez myślenia o tymjak wspaniałe jest życieniemożliwe jest myślenie o śmiercijest myślenie o śmierci bezmyślenie o śmierci bez myśleniao śmierci bez myślenia ośmierci bez myślenia o tym

Myślenie o śmierci przedłuża życie.Nawet bohaterstwo nie jest, jak się zwykle mówi, przezwyciężeniem śmierci na rzecz życia; jest ono tylko dlatego piękne, że rzuca cień śmierci na życie i czyni je na nowo tajemniczym.Ludzie, co mają mało do roboty są wielkimi gadułami: im mniej ktoś ma do myślenia, tym więcej gada. Myślenie - to rozmowa z samym sobą, a kto mówi do siebie, ten nie myśli wcale o mówieniu do innych.Ra­no leżałem w wan­nie i zas­ta­nawiałem się nad tym, dlacze­go mo­je życie jest tak niesa­mowi­cie przy­jem­ne. I doszedłem do wnios­ku, że jest tak dob­rze, bo ro­bię rzeczy niemożliwe.Moją rzeczą jest myślenie o Bogu; Bożą sprawą jest myślenie o mnie.Nikt nie wie, jak mu się życie ułoży. O śmierci niechybnej wszyscy wiedzą; jest to jedyne, czego jesteśmy pewni i do czego możemy bez powodu się przygotowywać.