niena­syco­ny poranek gdy noc łóżko opuszcza łas­kocząc de­likat­ne myśli ni szep­tu nie kładzie na wrażli­we uszko tyl­ko wzro­kiem odprowadza ni­by powolutku ubiera w tęsknoty pier­wsze pro­mienie słońca wznieca pragnienia krwią krąży gorącą a gdy będę senna proszę kochaj mnie milczeniem mo­ja dobranocko kwi­li ciało kwi­li dusza 


niena­syco­ny-poranek-gdy-noc-łóżko-opuszcza-łas­kocząc-de­likat­ne-myśli-szep­-nie kładzie-na-wrażli­we-uszko-tyl­ko-wzro­kiem
papużkaniena­syco­nyporanekgdynocłóżkoopuszczałas­koczącde­likat­nemyśliszep­tunie kładzienawrażli­weuszkotyl­kowzro­kiemodprowadzani­bypowolutkuubieraw tęsknotypier­wszepro­mieniesłońcawzniecapragnieniakrwiąkrążygorącąbędęsennaproszękochajmniemilczeniemmo­jadobranockokwi­liciałodusza niena­syco­ny poranekporanek gdygdy nocnoc łóżkołóżko opuszczaopuszcza łas­koczącłas­kocząc de­likat­nede­likat­ne myślimyśli nini szep­tuszep­tu nie kładzienie kładzie nana wrażli­wewrażli­we uszkouszko tyl­kotyl­ko wzro­kiemwzro­kiem odprowadzaodprowadza ni­byni­by powolutkupowolutku ubieraubiera w tęsknotyw tęsknoty pier­wszepier­wsze pro­mieniepro­mienie słońcasłońca wzniecawznieca pragnieniapragnienia krwiąkrwią krążykrąży gorącągdy będębędę sennasenna proszęproszę kochajkochaj mniemnie milczeniemmilczeniem mo­jamo­ja dobranockodobranocko kwi­likwi­li ciałociało kwi­likwi­li dusza niena­syco­ny poranek gdyporanek gdy nocgdy noc łóżkonoc łóżko opuszczałóżko opuszcza łas­koczącopuszcza łas­kocząc de­likat­nełas­kocząc de­likat­ne myślide­likat­ne myśli nimyśli ni szep­tuni szep­tu nie kładzieszep­tu nie kładzie nanie kładzie na wrażli­wena wrażli­we uszkowrażli­we uszko tyl­kouszko tyl­ko wzro­kiemtyl­ko wzro­kiem odprowadzawzro­kiem odprowadza ni­byodprowadza ni­by powolutkuni­by powolutku ubierapowolutku ubiera w tęsknotyubiera w tęsknoty pier­wszew tęsknoty pier­wsze pro­mieniepier­wsze pro­mienie słońcapro­mienie słońca wzniecasłońca wznieca pragnieniawznieca pragnienia krwiąpragnienia krwią krążykrwią krąży gorącągorącą a gdya gdy będęgdy będę sennabędę senna proszęsenna proszę kochajproszę kochaj mniekochaj mnie milczeniemmnie milczeniem mo­jamilczeniem mo­ja dobranockomo­ja dobranocko kwi­lidobranocko kwi­li ciałokwi­li ciało kwi­liciało kwi­li dusza 

Dot­knij mnie szep­tem swoich powiek Za­wieś na mnie myśli z ust stęsknionych Utul wykładziną przyszłych wspomnień Zbaw su­mienie uścis­kiem języków Bądź mi Bądź mym ocaleniem. -kszyszunia
dot­knij-mnie-szep­tem-swoich-powiek-za­wieś-na mnie-myśli-z ust-stęsknionych-utul-wykładziną-przyszłych-wspomnień-zbaw-su­mienie