Niena­wiść jest prze­ciwieństwem miłości. Nie odróżnia się jed­nak ty­le stop­ni i rodzajów niena­wiści, co stop­ni i rodzajów miłości, gdyż „nie ma cza­su” rozróżniać rodzajów zła, od które­go się ucieka, tak jak rozróżnia się dob­ra, których się pragnie.


niena­wiść-jest prze­ciwieństwem-miłoś-nie odróżnia ę-jed­nak-ty­-stop­-i rodzajów-niena­wiś-co stop­-i rodzajów-miłoś
rené descartes (kartezjusz)niena­wiśćjest prze­ciwieństwemmiłościnie odróżnia sięjed­nakty­lestop­nii rodzajówniena­wiścico stop­nimiłościgdyż„niema cza­su”rozróżniaćrodzajówzłaod które­go sięuciekatakjak rozróżnia siędob­raktórych siępragnieniena­wiść jest prze­ciwieństwemjest prze­ciwieństwem miłościnie odróżnia się jed­nakjed­nak ty­lety­le stop­nistop­ni i rodzajówi rodzajów niena­wiścico stop­ni i rodzajówi rodzajów miłościgdyż „nie„nie ma cza­su”ma cza­su” rozróżniaćrozróżniać rodzajówrodzajów złaod które­go się uciekatak jak rozróżnia sięjak rozróżnia się dob­raktórych się pragnieniena­wiść jest prze­ciwieństwem miłościnie odróżnia się jed­nak ty­lejed­nak ty­le stop­nity­le stop­ni i rodzajówstop­ni i rodzajów niena­wiścico stop­ni i rodzajów miłościgdyż „nie ma cza­su”„nie ma cza­su” rozróżniaćma cza­su” rozróżniać rodzajówrozróżniać rodzajów złatak jak rozróżnia się dob­ra

Nienawiść jest przeciwieństwem miłości. Nie odróżnia się jednak tyle stopni i rodzajów nienawiści, co stopni i rodzajów miłości, gdyż Ale nie za­pom­nij o jed­nym: to, co za­pomi­na się z miłości, pa­mięta się później z niena­wiści, tak dob­rze, tak dobrze! Tyle jest rodzajów miłości, że nie wiadomo, do kogo zwrócić się o jej definicję, bo miłością nazywa się sto różnych złudzeń i chimer.Gor­sza od niena­wiści ukocha­nej oso­by jest tyl­ko niena­wiść do sa­mego siebie.Z dwóch rodzajów zła nigdy nie wybierze większego ten, kto może wybrać mniejsze.Wie­rzysz w potęgę miłości, na­pełnia cię ona do te­go stop­nia, że nie zos­ta­wia miej­sca na py­tania. I dob­rze tak jest. Bo sko­ro do­puścisz do jed­ne­go py­tania, jed­nej wątpli­wości, pus­tka zacznie wkra­dać się do two­jego serca.