niena­wiść-to ba­gaż-ciĘŻaru-~pa­weł-rychlica 
rychcikniena­wiśćto ba­gażciĘaru~pa­wełrychlica niena­wiść to ba­gaż~pa­weł rychlica 

Je­dyną do­puszczalną niena­wiścią jest niena­wiść do sa­mej nienawiści...Kto sieje niena­wiść, sam niena­wis­tnym pozostaje.Gor­sza od niena­wiści ukocha­nej oso­by jest tyl­ko niena­wiść do sa­mego siebie.