Niena­widzę po­ranków tyl­ko dla­tego, że prze­budze­nie nie od­biera sen­su koszmarom.


niena­widzę-po­ranków-tyl­ko-dla­tego-że prze­budze­nie-nie od­biera-sen­su-koszmarom
myarcziniena­widzępo­rankówtyl­kodla­tegoże prze­budze­nienie od­bierasen­sukoszmaromniena­widzę po­rankówpo­ranków tyl­kotyl­ko dla­tegoże prze­budze­nie nie od­bieranie od­biera sen­susen­su koszmaromniena­widzę po­ranków tyl­kopo­ranków tyl­ko dla­tegoże prze­budze­nie nie od­biera sen­sunie od­biera sen­su koszmaromniena­widzę po­ranków tyl­ko dla­tegoże prze­budze­nie nie od­biera sen­su koszmarom

Gdy ktoś kiedyś po­wie­dział mi, że czu­je całko­wicie sprzeczne uczu­cia, wyśmiałam go, iż to niemożli­we. Po­tem poz­nałam ok­ru­cieństwo te­go świata i zdałam so­bie sprawę jak wiele dla mnie znaczy mo­je życie. Te­raz już wiem jak to jest kochać i niena­widzić jed­nocześnie. Kocham i niena­widzę siebie, Kocham i niena­widzę was. Kocham i niena­widzę swo­jego życia, Kocham i niena­widzę cały świat.Wierzę w chrześci­jaństwo tak, jak w słońce: nie tyl­ko dla­tego, że je widzę, lecz także dzięki te­mu, że widzę wszys­tko pozostałe.Sen­ty­ment, za­pełnia tyl­ko dziurę po uczu­ciu, ta­ka chwi­lowa łata. Dla­tego często prze­zeń można dziury nie zauważyć.Mądrość od­biera od­wagę i dla­tego mądrzy bo­rykają się z ubóstwem, żyją w za­nied­ba­niu i niena­wiści, głup­cy na­tomiast kwitną na wszel­kie sposoby.Niezapomniana Prze­budze­nie- żyć chce się Piękny dzień jak sen K.A.Sz. 11.02.2016r.Budzę się zla­ny zim­nym po­tem z ulgą, że to tyl­ko ma­ra i z tęsknotą, że to tyl­ko sen.