Nieobec­ny jes­tem w mo­jej poezji, gdy za­myślam się o Tobie, Gdzieś tam prze­my­kam jak jas­ny pro­mień Słońca który wkradł Ci się dzi­siaj do pokoju... Two­je us­ta chciał podejrzeć Twoją piękną twarz kiedy śpisz (-Widziałem Go! Przyłapałem-) tak byś o tym nie wiedziała pogładził Twój policzek dziś ra­no ! Dla­te­go jes­tem zły Dla­te­go mar­szczę brwi Jes­tem zazdrosny o tę chwilę uciechy jaką mi skradł mo­ja Ty Tyl­ko mo­ja prze­cież jes­teś Tyl­ko zaw­sze Tyl­ko Ty 


nieobec­ny-jes­tem-w mo­jej-poezji-gdy-za­myślam ę-o tobie-gdzieś-tam-prze­my­kam-jak jas­ny-pro­mień-słońca-który-wkradł-ci ę
uśmiechnięta anielicanieobec­nyjes­temw mo­jejpoezjigdyza­myślam sięo tobiegdzieśtamprze­my­kamjak jas­nypro­mieńsłońcaktórywkradłci siędzi­siajdo pokojutwo­jeus­tachciałpodejrzećtwojąpięknątwarzkiedyśpiszwidziałemgoprzyłapałemtakbyśo tymnie wiedziałapogładziłtwójpoliczekdziśra­nodla­te­gozłymar­szczębrwijes­temzazdrosnytę chwilęuciechyjakąmi skradłmo­jatytyl­koprze­cieżjes­teśzaw­szety nieobec­ny jes­temjes­tem w mo­jejw mo­jej poezjigdy za­myślam sięza­myślam się o tobiegdzieś tamtam prze­my­kamprze­my­kam jak jas­nyjak jas­ny pro­mieńpro­mień słońcasłońca któryktóry wkradłwkradł ci sięci się dzi­siajdzi­siaj do pokojudo pokoju two­jetwo­je us­taus­ta chciałchciał podejrzećpodejrzeć twojątwoją pięknąpiękną twarztwarz kiedykiedy śpisztak byśbyś o tymo tym nie wiedziałanie wiedziała pogładziłpogładził twójtwój policzekpoliczek dziśdziś ra­nora­nodla­te­godla­te­go jes­temjes­tem złyzły dla­te­godla­te­go mar­szczęmar­szczę brwibrwi jes­temjes­tem zazdrosnyzazdrosny oo tę chwilętę chwilę uciechyuciechy jakąjaką mi skradłmi skradł mo­jamo­ja tyty tyl­kotyl­ko mo­jamo­ja prze­cieżprze­cież jes­teśjes­teś tyl­kotyl­ko zaw­szezaw­sze tyl­kotyl­ko ty nieobec­ny jes­tem w mo­jejjes­tem w mo­jej poezjigdy za­myślam się o tobiegdzieś tam prze­my­kamtam prze­my­kam jak jas­nyprze­my­kam jak jas­ny pro­mieńjak jas­ny pro­mień słońcapro­mień słońca którysłońca który wkradłktóry wkradł ci sięwkradł ci się dzi­siajci się dzi­siaj do pokojudzi­siaj do pokoju two­jedo pokoju two­je us­tatwo­je us­ta chciałus­ta chciał podejrzećchciał podejrzeć twojąpodejrzeć twoją pięknątwoją piękną twarzpiękną twarz kiedytwarz kiedy śpisztak byś o tymbyś o tym nie wiedziałao tym nie wiedziała pogładziłnie wiedziała pogładził twójpogładził twój policzektwój policzek dziśpoliczek dziś ra­nodziś ra­nodla­te­go jes­temdla­te­go jes­tem złyjes­tem zły dla­te­gozły dla­te­go mar­szczędla­te­go mar­szczę brwimar­szczę brwi jes­tembrwi jes­tem zazdrosnyjes­tem zazdrosny ozazdrosny o tę chwilęo tę chwilę uciechytę chwilę uciechy jakąuciechy jaką mi skradłjaką mi skradł mo­jami skradł mo­ja tymo­ja ty tyl­koty tyl­ko mo­jatyl­ko mo­ja prze­cieżmo­ja prze­cież jes­teśprze­cież jes­teś tyl­kojes­teś tyl­ko zaw­szetyl­ko zaw­sze tyl­kozaw­sze tyl­ko ty 

Jes­teś tyl­ko na chwilę, jes­teś tyl­ko na ni­by, a ja prze­cież kocham Cię naprawdę. -zielonejeziora
jes­teś-tyl­ko-na chwilę-jes­teś-tyl­ko-na ­by-a ja prze­cież-kocham-cię-naprawdę