Niep­rawda, że miłość wy­maga poświęceń; to poświęce­nia wy­magają miłości.


niep­rawda-że miłość-wy­maga-poświęń-to poświę­nia-wy­magają-miłoś
józef besterniep­rawdaże miłośćwy­magapoświęceńto poświęce­niawy­magająmiłościże miłość wy­magawy­maga poświęceńto poświęce­nia wy­magająwy­magają miłościże miłość wy­maga poświęceńto poświęce­nia wy­magają miłości

Miłość wy­maga poświęceń, czy więc jes­teśmy na nią go­towi ? To niep­rawda, że naj­krótszą li­nią jest zaw­sze li­nia prosta.To niep­rawda, że miłość prze­mija. Te­go ko­go kocha­liśmy, zaw­sze ma miej­sce w naszym sercu.Mówią, że os­trożność jest matką po­wodze­nia. To niep­rawda, bo gdy­by była os­trożna, nie zos­tałaby matką.Miłość ko­biety jest tyl­ko jed­na. To niep­rawda, że Kiedyś miłość bliźniego wy­rażała się w po­lece­niu