niepew­ność małymi kęsa­mi wyszar­pu­je od środ­ka duszę, która nie ma już spoiwa...


niepew­ność-łymi-kę­mi-wyszar­pu­-od środ­ka-duszę-która-nie  już-spoiwa
papużkaniepew­nośćmałymikęsa­miwyszar­pu­jeod środ­kaduszęktóranie ma jużspoiwaniepew­ność małymimałymi kęsa­mikęsa­mi wyszar­pu­jewyszar­pu­je od środ­kaod środ­ka duszęktóra nie ma jużnie ma już spoiwaniepew­ność małymi kęsa­mimałymi kęsa­mi wyszar­pu­jekęsa­mi wyszar­pu­je od środ­kawyszar­pu­je od środ­ka duszęktóra nie ma już spoiwaniepew­ność małymi kęsa­mi wyszar­pu­jemałymi kęsa­mi wyszar­pu­je od środ­kakęsa­mi wyszar­pu­je od środ­ka duszęniepew­ność małymi kęsa­mi wyszar­pu­je od środ­kamałymi kęsa­mi wyszar­pu­je od środ­ka duszę

Przyszłość jest chaotyczna i niepew­na, gdyż chaos i niepew­ność tkwi w sa­mym człowieku.Niepew­ność rodzi gniew, niepew­ność rodzi ból.Na duszę, którą zatraciłem i na sumienie, które zabiłem, przysięgam wam, że nie jestem już zdolny kłamać.Gdy­bym pa­lił, za­paliłbym te­raz pa­piero­sa, pat­rząc na rzekę i myśląc o tym, jak wszys­tko jest mętne i niepew­ne, a tak, nie paląc, po­myślę tyl­ko, że wszys­tko jest mętne i niepew­ne, rzeczy­wiście, ale bez pa­piero­sa, cho­ciaż pa­pieros, gdy­bym go pa­lił, sam z siebie wy­raziłby mętność i niepew­ność rzeczy, tak jak dym, gdy­bym palił.Ko­bieta ma wpraw­dzie duszę, jak nam kościół wie­rzyć każe, lecz duszę swe­go sta­da, mo­ral­ność at­mosfe­ry, ja­ka ją otacza, a zmysły swych wielbicieli.