Niepo­koić się o młodych to obo­wiązek sta­rych - po­wie­dział Bib­liote­karz. - A za­daniem młodych jest lek­ce­ważyć niepokój starych.


niepo­koić ę-o młodych-to obo­wiązek-sta­rych- po­wie­dział-bib­liote­karz- a za­daniem-młodych-jest lek­­ważyć-niepokój
philip pullmanniepo­koić sięo młodychto obo­wiązeksta­rych po­wie­działbib­liote­karz a za­daniemmłodychjest lek­ce­ważyćniepokójstarychniepo­koić się o młodycho młodych to obo­wiązekto obo­wiązek sta­rych po­wie­dział bib­liote­karz a za­daniem młodychmłodych jest lek­ce­ważyćjest lek­ce­ważyć niepokójniepokój starychniepo­koić się o młodych to obo­wiązeko młodych to obo­wiązek sta­rych a za­daniem młodych jest lek­ce­ważyćmłodych jest lek­ce­ważyć niepokójjest lek­ce­ważyć niepokój starychniepo­koić się o młodych to obo­wiązek sta­rych a za­daniem młodych jest lek­ce­ważyć niepokójmłodych jest lek­ce­ważyć niepokój starych a za­daniem młodych jest lek­ce­ważyć niepokój starych

Po czter­dzies­tce zaczy­na się sta­rość młodych, a po pięćdziesiątce młodość starych.Rzadko się trafia rozsądek u młodych, a nierozsądek u starych.Zdarza się rozsądek u młodych i nierozsądek u starych, albowiem rozumnego myślenia uczą nie lata, lecz wczesne zdobywanie wiedzy i przyrodzone zdolności.Tylko umysły ciemne, pogrążone w podręcznikowych szablonach, widzą rozwój literatury jako walkę młodych ze starymi. O wiele ważniejszą dla dobra literatury bywa nieraz walka młodych z młodymi.Sztu­ka jest po to, by niepo­koić. Wie­dza umacnia.Roz­ma­wiałam dzi­siaj z księżycem, ku­bek z kawą, pa­pieros, księżyc i ja, czy­li zwykła bez­senna pogawędka. Roz­mo­wa o sta­rych dob­rych czasach... Po­wie­dział mi, że pa­mięta i dzwo­ny kościoła też się odez­wały, bo i one pamiętają. A czy ty pa­miętasz szczęście w moich oczach?