Niepo­koi mnie, że to sa­mo możemy widzieć inaczej. Że każdy ma w oczach ja­kiś fil­tr i ten fil­tr po­wodu­je, iż widzi się zu­pełnie in­ne rzeczy, pat­rząc na to sa­mo. To jak uz­godnić przeszłość? 


niepo­koi-mnie-że to ­mo-możemy-widzieć-inaczej-Że każdy- w oczach-ja­kiś-fil­tr-i ten-fil­tr-po­wodu­-iż widzi ę-zu­pełnie
olga tokarczukniepo­koimnieże to sa­momożemywidziećinaczeje każdyma w oczachja­kiśfil­tri tenpo­wodu­jeiż widzi sięzu­pełniein­nerzeczypat­rzącna to sa­moto jak uz­godnićprzeszłość niepo­koi mnieże to sa­mo możemymożemy widziećwidzieć inaczejŻe każdy ma w oczachma w oczach ja­kiśja­kiś fil­trfil­tr i teni ten fil­trfil­tr po­wodu­jeiż widzi się zu­pełniezu­pełnie in­nein­ne rzeczypat­rząc na to sa­może to sa­mo możemy widziećmożemy widzieć inaczejŻe każdy ma w oczach ja­kiśma w oczach ja­kiś fil­trja­kiś fil­tr i tenfil­tr i ten fil­tri ten fil­tr po­wodu­jeiż widzi się zu­pełnie in­nezu­pełnie in­ne rzeczy

Możemy się założyć, że na dziesięć osób, które oczy wypłakują nad głupią his­to­rią fil­mu, dziewięć jest w grun­cie rzeczy sob­ka­mi i łajdakami.Życie oce­niać można tyl­ko pat­rząc w przeszłość, ale żyć trze­ba pat­rząc wyłącznie w przyszłość !! -Jak to jest kochać życie? - Po pros­tu, pat­rząc na otaczający świat, pielęgnując każdą mi­jającą se­kundę, każdy spa­dający liść. Wkładać w nią cały swój umysł i za­pał, ze wzgle­du na to, że możemy to ob­serwo­wać i możemy tu­taj być. - No, to właśnie się zakochałem! ten mo­ment już minął ko­lej­ny moment w przeszłości zginął ze­gar od­licza czas który pozostał gwiazd rozbłyski na niebie zostały śla­dy istnienia te­go co daw­no w pył się zamienia jak fil­mu starego ko­lej­ne klatki rozbłys­ki ludzi przeszłości znaki chci­wie połykam ko­lej­ny moment po nim po­zos­tał już tyl­ko kurz następne klatki fil­mu mojego lecą z szyb­kością światła gdy do mnie ta myśl dotarła ko­lej­ne pli­ki klatek powędro­wały w przeszłości zamęt *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki Pat­rząc w przeszłość wstydzę się wielu rzeczy To dob­rze, daw­ne cza­sy nau­czyły mnie Jak dob­rze jest mieć No­we Życie, Go przy so­bie i czer­pać siłę Z te­go, kim się jest te­raz bez pot­rze­by im­po­nowa­nia komukolwiek Pat­rz tak na mnie, w Twoich oczach mo­wa już nie ma znaczeń, bo kiedy roz­sta­niemy się bez słów to dlatego, że już pat­rzysz inaczej...