Niepochlebny sąd o ludzie, z którym się tak często spotykamy, pochodzi stąd, że o ludzie każdemu wolno mówić otwarcie i bez obawy, nawet w państwie przez niego rządzonym o władcach zaś zawsze mówi się niesłychanie ostrożnie i z wielkim strachem.


niepochlebny-sąd-o-ludzie-z-którym-ę-tak-często-spotykamy-pochodzi-stąd-że-o-ludzie-każdemu-wolno-mówić-otwarcie-i-bez-obawy-nawet-w
niccolo machiavelliniepochlebnysądludziektórymsiętakczęstospotykamypochodzistądżeludziekażdemuwolnomówićotwarciebezobawynawetpaństwieprzezniegorządzonymwładcachzaśzawszemówiniesłychanieostrożniewielkimstrachemniepochlebny sądsąd oo ludziez którymktórym sięsię taktak częstoczęsto spotykamypochodzi stądo ludzieludzie każdemukażdemu wolnowolno mówićmówić otwarcieotwarcie ii bezbez obawynawet ww państwiepaństwie przezprzez niegoniego rządzonymrządzonym oo władcachwładcach zaśzaś zawszezawsze mówimówi sięsię niesłychanieniesłychanie ostrożnieostrożnie iz wielkimwielkim strachemniepochlebny sąd osąd o ludziez którym sięktórym się taksię tak częstotak często spotykamyże o ludzieo ludzie każdemuludzie każdemu wolnokażdemu wolno mówićwolno mówić otwarciemówić otwarcie iotwarcie i bezi bez obawynawet w państwiew państwie przezpaństwie przez niegoprzez niego rządzonymniego rządzonym orządzonym o władcacho władcach zaśwładcach zaś zawszezaś zawsze mówizawsze mówi sięmówi się niesłychaniesię niesłychanie ostrożnieniesłychanie ostrożnie iostrożnie i zi z wielkimz wielkim strachem

W państwie rządzonym dobrze - wstyd być biednym; W państwie rządzonym źle - jest hańbą być bogatym. -Konfucjusz
w-państwie-rządzonym-dobrze-wstyd-być-biednym-w-państwie-rządzonym-ź-jest-hańbą-być-bogatym
To nieprawda, że ludzie są aż tak niewdzięczni, jak się na ogół mówi. Zapewne żalimy się tak często na niewdzięczność, ponieważ dobroczyńcy oczekują zwykle więcej, niż dają. -Napoleon Bonaparte
to-nieprawda-że-ludzie-są-aż-tak-niewdzięczni-jak-ę-na-ogół-mówi-zapewne-żalimy-ę-tak-często-na-niewdzięczność-ponieważ-dobroczyńcy
Ludzie chorzy są bardzo często sympatyczniejsi od zdrowych bufonów, którym nawet w mózgu wyrastają bicepsy zamiast nerwów. -Erich Maria Remarque
ludzie-chorzy-są-bardzo-często-sympatyczniejsi-od-zdrowych-bufonów-którym-nawet-w-mózgu-wyrastają-bicepsy-zamiast-nerwów