Niepodobieństwem jest, by coś tak naturalnego, tak koniecznego i tak powszechnego jak śmierć miało być zamierzone przez opatrzność jako zło dla człowieka.


niepodobieństwem-jest-by-coś-tak-naturalnego-tak-koniecznego-i-tak-powszechnego-jak-śmierć-miało-być-zamierzone-przez-opatrzność-jako-zło-dla
jonathan swiftniepodobieństwemjestbycośtaknaturalnegokoniecznegopowszechnegojakśmierćmiałobyćzamierzoneprzezopatrznośćjakozłodlaczłowiekaniepodobieństwem jestby coścoś taktak naturalnegotak koniecznegokoniecznego ii taktak powszechnegopowszechnego jakjak śmierćśmierć miałomiało byćbyć zamierzonezamierzone przezprzez opatrznośćopatrzność jakojako złozło dladla człowiekaby coś takcoś tak naturalnegotak koniecznego ikoniecznego i taki tak powszechnegotak powszechnego jakpowszechnego jak śmierćjak śmierć miałośmierć miało byćmiało być zamierzonebyć zamierzone przezzamierzone przez opatrznośćprzez opatrzność jakoopatrzność jako złojako zło dlazło dla człowieka

Tak jak praw­da jest dla człowieka kluczem do świata, tak wol­ność jest kluczem, który war­tości ot­wiera drogę w głąb człowieka.Tak jak but zmienia kształt przez nogę, tak też duchowe pragnienia zmieniają życie człowieka.Nie może być dla ko­biet większej udręki niż mężczyz­na, który jest tak dob­ry, tak wier­ny, tak kochający, tak niepow­tarzal­ny i który nie ocze­kuje żad­nych przyrzeczeń.Każda imi­tac­ja jest mo­ral­nie zła - dla­tego kicz jest groźny. Nic nie jest tak groźne dla człowieka, jak kicz, na­wet śmierć.Wszys­tko jest po coś. Przy­naj­mniej w moim życiu. A jeśli te­raz nie wiem po co, to nie znaczy, że nig­dy się te­go nie do­wiem. A jak się do­wiem, to wówczas już będę ro­zumiała, że tak właśnie miało być i to było dla mnie dob­re, choć kiedyś wy­dawało mi się złe.Mo­ja śmierć jest wy­bawieniem z ziem­skiego życia, o tak. Każdy sens by­cia z Tobą spra­wia, że jes­tem cała, o tak. Bo bez Cb się żyć nie da, o tak, o tak. In­spi­rac­ja: Phil Col­lins © by Mrs Vercetti