. . . niepodobna przyjąć, aby zanikła nasza wolna wola, więc sądzę, że może być prawdą, iż los w połowie jest panem naszych czynności, lecz jeszcze pozostawia nam kierowanie drugą ich połową lub nie o wiele mniejszą ich częścią.


niepodobna-przyjąć-aby-zanikła-nasza-wolna-wola-więc-sądzę-że-może-być-prawdą-iż-los-w-połowie-jest-panem-naszych-czynnoś-lecz
henryk sienkiewiczniepodobnaprzyjąćabyzanikłanaszawolnawolawięcsądzężemożebyćprawdąlospołowiejestpanemnaszychczynnościleczjeszczepozostawianamkierowaniedrugąichpołowąlubniewielemniejszączęściąniepodobnaniepodobna przyjąćaby zanikłazanikła naszanasza wolnawolna wolawięc sądzęże możemoże byćbyć prawdąiż loslos ww połowiepołowie jestjest panempanem naszychnaszych czynnościlecz jeszczejeszcze pozostawiapozostawia namnam kierowaniekierowanie drugądrugą ichich połowąpołową lublub nienie oo wielewiele mniejsząmniejszą ichich częściąniepodobna przyjąćaby zanikła naszazanikła nasza wolnanasza wolna wolaże może byćmoże być prawdąiż los wlos w połowiew połowie jestpołowie jest panemjest panem naszychpanem naszych czynnościlecz jeszcze pozostawiajeszcze pozostawia nampozostawia nam kierowanienam kierowanie drugąkierowanie drugą ichdrugą ich połowąich połową lubpołową lub nielub nie onie o wieleo wiele mniejsząwiele mniejszą ichmniejszą ich częścią

Chytra to prawda, że niepodobna pokonać ducha faktu. Można tylko stawić mu czoła lub go unikać, a spotkałem nawet paru ludzi, którzy z prześladującymi ich widmami żyli w dobrej komitywie.Tyl­ko pa­miętaj: każde­go dnia pat­rzy­my w to sa­mo Niebo z nadzieją, że będzie jeszcze tak jak kiedyś… To właśnie marze­nia były z Na­mi od sa­mego początku, to One wszys­tko bu­dowały… Nie za­bija­my ich Naszą obojętnością, kto wie może na zniszczo­nych fun­da­men­tach z cza­sem uda nam się raz jeszcze raz wszys­tko od no­wa zbu­dować - może pot­rze­ba Nam tyl­ko Wiary w Siebie nawzajem...Bóg może nam zsyłać dary, ale przyjęcie ich i zachowanie musi być naszą własną zasługą. Biada łaskom, które wyślizgują się z niegodnych rąk.Prawda, że wielu mężczyzn nie znajduje w małżeństwie tego, czego pragnęli. Ale prawdą jest też, że nierzadko spotyka ich los, na jaki zasłużyli.Miłość więc, co nas rozpłomienia,cChoć los nam szkodzi i zazdrości, Składa się z naszych dusz złączenia i naszych gwiazd przeciwstawności.Znając ludzi którzy mog­li­by moc­no za mną tęsknić, na pożeg­na­nie, dop­ro­wadzam ich do szału... po to, aby za mną zbyt­nio nie tęskni­li i aby sa­mi mnie pożeg­na­li... moc­nym uderze­niem drzwi. A może moc­niej ut­kwie w ich pamięci? To już nie mój prob­lem... szyb­ko za­pomi­nam o mało is­totnych rzeczach.