Niepokoją nas nie rzeczy, lecz nasze mniemania o rzeczach.


niepokoją-nas-nie-rzeczy-lecz-nasze-mniemania-o-rzeczach
epiktet z hierapolisniepokojąnasnierzeczylecznaszemniemaniarzeczachniepokoją nasnas nienie rzeczylecz naszenasze mniemaniamniemania oo rzeczachniepokoją nas nienas nie rzeczylecz nasze mniemanianasze mniemania omniemania o rzeczachniepokoją nas nie rzeczylecz nasze mniemania onasze mniemania o rzeczachlecz nasze mniemania o rzeczach

Niepo­koją nas nie rzeczy, lecz nasze mniema­nia o rzeczach.To nie niepokoją ludzi, lecz poglądy na te sprawy.[Chrześci­jaństwo] jest je­dynym pier­wias­tkiem wschod­nim naszej kul­tu­ry. Chrześci­jaństwo prze­ciw­waża nasze skłon­ności, po­ciągające nas ku wszys­tkiemu, co jest og­ra­niczo­ne, zmien­ne, nies­tałe, sku­pia nasz umysł w roz­myśla­niach o rzeczach wiekuis­tych, pla­toni­zuje ono choć trochę nasze upo­doba­nia tak ob­ce zaz­wyczaj światu idealnemu.To nie sprawy niepokoją ludzi, lecz poglądy na te sprawy.Niech cię nie niepokoją Cier­pienia twe i błędy. Wszędy są dro­gi proste Lecz i ma­now­ce wszędy.Z zewnątrz i z per­spek­ty­wy cza­su łat­wo było kry­tyko­wać po fak­cie nasze działania, lecz w rzeczy­wis­tym świecie, w rzeczy­wis­tym cza­sie, de­cyz­je nie zaw­sze były łatwe.