niepop­rawny-optymista-co jest przyczyną-ludzkich-cier­pień-ja jes­tem-bar­dzo-szczęśliwy-a śmierć-ja­koś-przeżyję
starlightniepop­rawnyoptymistaco jest przyczynąludzkichcier­pieńja jes­tembar­dzoszczęśliwya śmierćja­kośprzeżyjęniepop­rawny optymistaco jest przyczynąco jest przyczyną ludzkichludzkich cier­pieńja jes­temja jes­tem bar­dzobar­dzo szczęśliwya śmierćja­kośja­koś przeżyjęco jest przyczyną ludzkichco jest przyczyną ludzkich cier­pieńja jes­tem bar­dzoja jes­tem bar­dzo szczęśliwyja­koś przeżyjęco jest przyczyną ludzkich cier­pieńja jes­tem bar­dzo szczęśliwy

Kocham mo­jego wspa­niałego mężczyznę, który jest ze mną od dwóch lat i wiem że chce być ze mną na zaw­sze.. i tak bar­dzo chciałabym po pros­tu po­wie­dzieć ko­muś jak bar­dzo jes­tem szczęśli­wa, i że tak moc­no ktoś mnie po­kochał a ja to odwzajemniłam.Jes­tem pełen wad Główną jest pycha Tak jes­tem pyszny Ale niez­byt smaczny Za to treści­wy Cza­sami cier­pki Mam też i za­lety Jes­tem wyjątko­wo mądry Jes­tem też po­ryw­czym war­chołem Pełnym niena­wiści i po­gar­dy Tak sil­nej że mam pew­ność Że dos­ko­nale władam szablą Choć nig­dy nie dzieliłem ludzi Jed­nak prze­de wszys­tkim Jes­tem wy­rozu­miały I pobłażli­wy Oraz - co zro­zumiałe Jes­tem gentelmanem Bo­li mnie ta miłość, bo cier­pię z tęskno­ty. Ja jes­tem sa­mot­na i ty jes­teś sa­mot­ny. So­bie przez­nacze­ni, choć tak da­leko od siebie. I cier­pię ok­rutnie gdy nie widzę Ciebie. Lecz wiel­bię to cier­pienie, bo jest moją miłością. Jes­teś moim życiem i praw­dziwą wolnością.Myślę, że sa­mot­ność jest gor­sza niż śmierć, bo śmierć jest ak­tem, na który nie ma­my wpływu, choć bar­dzo bo­li, jest po­za na­mi, a sa­mot­ność jest roz­dra­pywa­niem. Człowiek zas­ta­nawia się wte­dy, kim jest. Kim jest dla ko­goś i kim jest dla siebie, dlacze­go in­ni go nie akceptują? Nig­dy nie jes­teśmy tak bar­dzo bez­bron­ni wo­bec cier­pienia jak wte­dy, gdy kochamy.bar­dzo smut­ny sen we mnie wsiąka tu­li się jes­tem do­mem łez