Nieraz zauważyłem, że właśnie rzeczy ledwie dostrzeżone w czasie dnia, nie sformułowane wyraźnie myśli, wypowiedziane mimochodem słowa, które przeszły bez echa, wracają w nocy w namacalnym kształcie, stają się tematem snów, jakby w zadośćuczynieniu za to, że wzgardzono nimi na jawie.


nieraz-zauważyłem-że-właśnie-rzeczy-ledwie-dostrzeżone-w-czasie-dnia-nie-sformułowane-wyraźnie-myśli-wypowiedziane-mimochodem-słowa-które
borys pasternaknierazzauważyłemżewłaśnierzeczyledwiedostrzeżoneczasiednianiesformułowanewyraźniemyśliwypowiedzianemimochodemsłowaktóreprzeszłybezechawracająnocynamacalnymkształciestająsiętematemsnówjakbyzadośćuczynieniuzatowzgardzononiminajawienieraz zauważyłemże właśniewłaśnie rzeczyrzeczy ledwieledwie dostrzeżonedostrzeżone ww czasieczasie dnianie sformułowanesformułowane wyraźniewyraźnie myśliwypowiedziane mimochodemmimochodem słowaktóre przeszłyprzeszły bezbez echawracają ww nocynocy ww namacalnymnamacalnym kształciestają sięsię tematemtematem snówjakby ww zadośćuczynieniuzadośćuczynieniu zaże wzgardzonowzgardzono niminimi nana jawieże właśnie rzeczywłaśnie rzeczy ledwierzeczy ledwie dostrzeżoneledwie dostrzeżone wdostrzeżone w czasiew czasie dnianie sformułowane wyraźniesformułowane wyraźnie myśliwypowiedziane mimochodem słowaktóre przeszły bezprzeszły bez echawracają w nocyw nocy wnocy w namacalnymw namacalnym kształciestają się tematemsię tematem snówjakby w zadośćuczynieniuw zadośćuczynieniu zaże wzgardzono nimiwzgardzono nimi nanimi na jawie

At­mosfe­ra była gęsta od myśli i rzeczy do po­wie­dze­nia. Ale w ta­kich mo­men­tach mówi się tyl­ko Małe Rzeczy. Duże Rzeczy są scho­wane w środ­ku, nie wypowiedziane.Istnieją niewytłumaczone motywy postępków, które człowiek czyni na jawie, tak jakby czynił w niespokojnym śnie.Ludzie, zauważyłem, lubią takie myśli które nie zmuszają do myślenia.Słowa są nieraz plotkarkami naszych myśli.Słowa są nieraz plot­karka­mi naszych myśli.szu­kam poez­ji która bru­tal­nie rzu­ci mnie na kolana bez naj­mniej­sze­go na­wet cienia wątpliwości... szu­kam kil­ku wersów które roz­paczli­wie dadzą do zro­zumienia... - no właśnie Ty. gdzie słowa które opiszą drżenie rąk bi­cie ser­ca roz­pa­lone czoło nieos­wo­jone myśli czające się gdzieś w kąci­ku ro­zumu? przy­cup­nięte... gdy­byś mógł być naj­piękniej­szym słowem... al­bo cho­ciaż wierszem