Nieroz­pozna­na wys­po rozkoszy, Kocham Cię! Ta­jem­nicza na­miet­ności duszy, Kocham Cię! Myśli mo­ja nieu­chwyt­na w locie, Kocham Cię! Ser­ce mo­jego oceanu roztargnienia, Kocham Cię! Nadziejo blis­ka tym co umierają, Kocham Cię! Uk­ry­ta duszo mo­jej świadomości, Kocham Cię! Mu­zo mo­jego życia bez trwogi, Kocham Cię! Kocham Cię stok­roć bar­dziej niźli ko­gokol­wiek do tej po­ry kochać byłam w stanie.


nieroz­pozna­na-wys­po-rozkoszy-kocham-cię-ta­jem­nicza-na­miet­noś-duszy-kocham-cię-myśli-mo­ja-nieu­chwyt­na-w locie-kocham-cię
~~lottanieroz­pozna­nawys­porozkoszykochamcięta­jem­niczana­miet­nościduszymyślimo­janieu­chwyt­naw locieser­cemo­jegooceanuroztargnienianadziejoblis­katymco umierająuk­ry­taduszomo­jejświadomościmu­zożyciabeztrwogicięstok­roćbar­dziejniźliko­gokol­wiekdo tej po­rykochaćbyłamw stanienieroz­pozna­na wys­powys­po rozkoszykocham cięta­jem­nicza na­miet­nościna­miet­ności duszykocham cięmyśli mo­jamo­ja nieu­chwyt­nanieu­chwyt­na w lociekocham cięser­ce mo­jegomo­jego oceanuoceanu roztargnieniakocham cięnadziejo blis­kablis­ka tymtym co umierająkocham cięuk­ry­ta duszoduszo mo­jejmo­jej świadomościkocham cięmu­zo mo­jegomo­jego życiażycia bezbez trwogikocham ciękocham cięcię stok­roćstok­roć bar­dziejbar­dziej niźliniźli ko­gokol­wiekko­gokol­wiek do tej po­rydo tej po­ry kochaćkochać byłambyłam w stanienieroz­pozna­na wys­po rozkoszyta­jem­nicza na­miet­ności duszymyśli mo­ja nieu­chwyt­namo­ja nieu­chwyt­na w locieser­ce mo­jego oceanumo­jego oceanu roztargnienianadziejo blis­ka tymblis­ka tym co umierająuk­ry­ta duszo mo­jejduszo mo­jej świadomościmu­zo mo­jego życiamo­jego życia bezżycia bez trwogikocham cię stok­roćcię stok­roć bar­dziejstok­roć bar­dziej niźlibar­dziej niźli ko­gokol­wiekniźli ko­gokol­wiek do tej po­ryko­gokol­wiek do tej po­ry kochaćdo tej po­ry kochać byłamkochać byłam w stanie

Ile razy mam cie od­rzu­cać bys mnie zobaczył jak długo mam myśleć, że jes­tem niczy żeby się o tym przekonać dlacze­go tak moc­no cie kocham ? kocham kocham kocham ...mame ...tate ...brata te miłości mam w sercu jes­teś miłością mo­jego życia kocham cię ser­cem i palcem kocham no­sem i ustami kocham, uwielbiam utożsa­miam cię z bogiem ta ilość ogar­nia mnie całą i śnie i tęsknie i płacze a ty mnie nie znasz Kocham Cię bo Cie potrzebuje.. Pot­rze­buje Cię bo kocham Cię...aCh kocham cię kocham cię mo­ja młodości Uczysz mnie la­tać i za to ci dziękuje Szu­kam cię - a gdy cię widzę, udaję, że cię nie widzę. Kocham cię - a gdy cię spotkam, udaję, że cię nie kocham. Zginę przez ciebie - nim zginę, krzyknę, że ginę przypadkiem...Jeśli mogę po­wie­dzieć ko­muś 'kocham cię', muszę być w sta­nie po­wie­dzieć 'kocham wszys­tko w to­bie, kocham świat pop­rzez ciebie, kocham w to­bie również sa­mego siebie'.Miłość niedojrzała powiada: