Nieroz­ważna i liryczna Za­kocha­na, romantyczna Re­zolut­na,słod­ka ,miła Swo­je ser­ce zgubiła Kocha,marzy śni nocami Często wzdycha godzinami Cze­ka wciąż na królewicza Je­go wdziękiem się zachwyca Nies­trudzo­na. zachwycona W swoich myślach zatopiona Tęskni kocha i planuje Wza­jem­ności oczekuje Za­gubiona, niespełniona I cze­kaniem przemęczona Zat­ra­ciła swo­je lata Za­kończyła się krucjata.


nieroz­ważna-i liryczna-za­kocha­na-romantyczna-re­zolut­nasłod­ka-miła-swo­-ser­-zgubiła-kochamarzy-ś-nocami-często-wzdycha-godzinami
misiek45nieroz­ważnai lirycznaza­kocha­naromantycznare­zolut­nasłod­kamiłaswo­jeser­cezgubiłakochamarzyśninocamiczęstowzdychagodzinamicze­kawciążna królewiczaje­gowdziękiem sięzachwycanies­trudzo­nazachwyconaswoichmyślachzatopionatęsknikochai planujewza­jem­nościoczekujeza­gubionaniespełnionacze­kaniemprzemęczonazat­ra­ciłaswo­jelataza­kończyła siękrucjatanieroz­ważna i lirycznai liryczna za­kocha­namiła swo­jeswo­je ser­ceser­ce zgubiłaśni nocaminocami częstoczęsto wzdychawzdycha godzinamigodzinami cze­kacze­ka wciążwciąż na królewiczana królewicza je­goje­go wdziękiem sięwdziękiem się zachwycazachwyca nies­trudzo­nazachwycona ww swoichswoich myślachmyślach zatopionazatopiona tęsknitęskni kochakocha i planujei planuje wza­jem­nościwza­jem­ności oczekujeoczekuje za­gubionaniespełniona ii cze­kaniemcze­kaniem przemęczonaprzemęczona zat­ra­ciłazat­ra­ciła swo­jeswo­je latalata za­kończyła sięza­kończyła się krucjatanieroz­ważna i liryczna za­kocha­namiła swo­je ser­ceswo­je ser­ce zgubiłaśni nocami częstonocami często wzdychaczęsto wzdycha godzinamiwzdycha godzinami cze­kagodzinami cze­ka wciążcze­ka wciąż na królewiczawciąż na królewicza je­gona królewicza je­go wdziękiem sięje­go wdziękiem się zachwycawdziękiem się zachwyca nies­trudzo­nazachwycona w swoichw swoich myślachswoich myślach zatopionamyślach zatopiona tęsknizatopiona tęskni kochatęskni kocha i planujekocha i planuje wza­jem­nościi planuje wza­jem­ności oczekujewza­jem­ności oczekuje za­gubionaniespełniona i cze­kaniemi cze­kaniem przemęczonacze­kaniem przemęczona zat­ra­ciłaprzemęczona zat­ra­ciła swo­jezat­ra­ciła swo­je lataswo­je lata za­kończyła sięlata za­kończyła się krucjata

Każdy no­wy dzień jest kwiatem Który zak­wi­ta w naszych rękach Tam gdzie się kocha, nig­dy nie za­pada noc. Ser­ce to cząstka człowieka, Które tęskni, kocha i czeka. -Adam Mickiewicz
każdy-no­wy-dzień-jest kwiatem-który-zak­wi­-w naszych-rękach-tam-gdzie ę-kocha-nig­dy-nie za­pada-noc-ser­-to cząstka-człowieka
Kocha­nie, chy­ba za­kocha­liśmy się nawza­jem w niedo­powied­nich osobach. -Avantdeces
kocha­nie-chy­ba-za­kocha­liśmy ę-nawza­jem-w niedo­powied­nich-osobach
Za­kocha­ne ser­ce mężczyz­ny umie pod­sy­cać swo­je uczu­cie na­wet tym, co wy­pada na niekorzyść ko­biety kochanej. -Henryk Sienkiewicz
za­kocha­ne-ser­-mężczyz­ny-umie-pod­sy­cać-swo­-uczu­cie-na­wet-tym-co wy­pada-na niekorzyść-ko­biety-kochanej